Aktywna integracja - Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Aktywna integracja

POKL > POKL 2010
Wąchock, dn. 21 grudnia 2010 r.

W dniu 20 grudnia bieżącego roku, przeprowadzony został warsztat szkoleniowy wizażu, autoprezentacji i kreowania własnego wizerunku w miejscu pracy na którym uczestnicy/uczestniczki projektu otrzymali/ły stosowną odzież oraz obuwie na spotkanie rekrutacyjne związane z nabyciem zatrudnienia dla 19 osób bezrobotnych, w wieku aktywności zawodowej, zamieszkałych na terenie Gminy Wąchock, korzystających ze wsparcia Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąchocku.
Celem przeprowadzonego warsztatu stało się przygotowanie uczestników/uczestniczek projektu pod kątem ich wyglądu zewnętrznego, odpowiedniej autoprezentacji w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej z potencjalnym pracodawcą, jak również nabycie większej pewności siebie w kontakcie z potencjalnym pracodawcą.
Na zakończenie warsztatu zorganizowano uroczysty obiad, na którym dokonano podsumowania projektu. Przy lampce szampana dyskutowano nad rezultatami projektu oraz kwestiami problematycznymi jakie wynikły w trakcie jego trwania.

Wąchock, dn. 24 listopada 2010 r.

W ramach realizacji projektu systemowego pn. „Aktywna integracja w Gminie Wąchock” przeprowadzono w dniach od 20 do 31 maja 2010 r. dla 19 osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie doradztwo zawodowe. Spośród osób, które wzięły udział w grupowych i indywidualnych zajęciach z doradcą zawodowym, trzy osoby zrezygnowały z udziału w projekcie i tym samym nie wzięły udziału w kolejnych etapach oferowanego wsparcia, tj. w indywidualnych konsultacjach psychologicznych, w warsztatach umiejętności społecznych oraz w szkoleniach zawodowych. W miejsce tych osób zrekrutowano trzy inne osoby, które uczestniczyły we wspomnianym powyżej wsparciu nie wzięły zaś udziału w doradztwie zawodowym. W związku z powyższym, zdecydowano się powierzyć dodatkowe godziny wsparcia w zakresie doradztwa zawodowego wybranemu w wyniku przeprowadzonego sondażu rynku Nr MGOPS-POKL.03/2010, doradcy zawodowemu. W tym celu koordynator projektu skontaktowała się telefonicznie z panem T. Nowocieniem – doradcą zawodowym, z zapytaniem, czy byłby zainteresowany przeprowadzeniem indywidualnych i grupowych zajęć z zakresu doradztwa zawodowego dla 3 osób. Pan T. Nowocień wyraził zainteresowanie świadczeniem w/w usługi i jednocześnie utrzymał w mocy wartość cenową za 1 godzinę zajęć z zakresu doradztwa zawodowego, zaoferowaną jako odpowiedź na zamieszczone na stronie internetowej www.mgopswachock.pl zapytanie – sondaż rynku Nr MGOPS-POKL.03/2010 z dn. 26 kwietnia 2010 r., dot. przedstawienia oferty cenowej na realizację zamówienia odnośnie przeprowadzenia indywidualnego oraz grupowego doradztwa zawodowego dla uczestników/uczestniczek projektu systemowego pn. „Aktywna integracja w Gminie Wąchock”. Wsparcie w zakresie doradztwa zawodowego planowane jest do przeprowadzenia w dniach 02 i 03 grudnia 2010 r.

Wąchock, dn. 08 listopada 2010 r.

8 listopada rozpoczęło się ostatnie szkolenie zawodowe realizowane w ramach projektu systemowego pn. „Aktywna integracja w Gminie Wąchock” pt. „Pilarz-drwal”. W szkoleniu udział bierze 3 mężczyzn w wieku aktywności zawodowej, zamieszkujących Gminę Wąchock. Program kursu przewiduje (ok. 130 h) opanowanie przez kandydatów do zawodu wiadomości z zakresu budowy i zasad działania pilarki spalinowej oraz sprzętu pomocniczego używanego przy pozyskiwaniu drewna, jak również podstawowych wiadomości o organizacji procesu technologicznego pozyskiwania drewna i zagrożeń życia i zdrowia z nim związanych. Zakres umiejętności przewidzianych do opanowania przez uczestników kursu obejmuje umiejętność obsługi i bieżącej konserwacji pilarki spalinowej oraz sprzętu pomocniczego, jak również umiejętność poprawnej techniki wykonawstwa wszystkich czynności i operacji związanych z pozyskiwaniem drewna.
Celem szkolenia jest opanowanie przez kandydatów do zawodu drwala operatora pilarki kwalifikacji
zawodowych na poziomie gwarantującym najwyższą efektywność działania i minimalizację zagrożeń życia i zdrowia występujących w tym zawodzie.

Wąchock, dn. 11 października 2010 r.

11 października 2010 r. rozpoczęły się kolejne szkolenia zawodowe realizowane w ramach projektu systemowego pn. „Aktywna integracja w Gminie Wąchock”, tj.: „Kosmetyczka” oraz „Spawacz”, dzięki którym osoby biorące w nich udział mają możliwość na zmianę swoich kwalifikacji zawodowych i tym samym zwiększenie szans na uzyskanie zatrudnienia. Kurs kosmetyczny przygotowuje ponadto do założenia własnej działalności z zakresu kosmetyki.
Wąchock, dn. 09 października 2010 r.

Wąchock, dn. 09 października 2010 r.

Z dniem 09 października rozpoczęły się warsztaty umiejętności psychospołecznych, zorganizowane dla 19 osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Aktywna integracja w Gminie Wąchock”. W trakcie warsztatów, mających na celu kształtowanie umiejętności interpersonalnych i społecznych niezbędnych do podejmowania ról społecznych i zawodowych, planuje się do przeprowadzenia u poszczególnych uczestników/uczestniczek zajęć analizę ich osobistych potrzeb, zwrócenie uwagi na rozwój asertywności, odpowiedniej autoprezentacji, umiejętności walki ze stresem i agresją. W trakcie zajęć podjęty zostanie temat poprawności przygotowywania dokumentów aplikacyjnych z wykorzystaniem technik komputerowych.

Wąchock, dn. 29 września 2010 r.

Dla 19 osób biorących udział w projekcie systemowym pn. „Aktywna integracja w Gminie Wąchock” zorganizowane zostały indywidualne konsultacje psychologiczne w wymiarze dwóch godzin dla każdego/-ej uczestnika/uczestniczki projektu. Celem konsultacji jest zmotywowanie słuchaczy do zwiększenia własnej aktywności zawodowej, zmiany indywidualnych postaw życiowych, zwiększenia wiary we własne możliwości i osobiste predyspozycje.
Wąchock, dn. 27 września 2010 r.

W ramach realizacji projektu systemowego pn. „Aktywna integracja w Gminie Wąchock” organizowane są kolejne szkolenia zawodowe. W dniu 24 września 2010 r. rozpoczęło się szkolenie „Opiekunka osób starszych, chorych i niepełnosprawnych” mające na celu przygotowanie osób biorących w nim udział, do opieki nad osobami starszymi i/lub niepełnosprawnymi, zaś w dniu dzisiejszym rozpoczęto realizację szkolenia „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej”, w którym udział bierze aż 11 spośród 19 osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Aktywna integracja w Gminie Wąchock”. Celem szkolenia jest przygotowanie do pracy w sklepach na stanowisku kasjera-sprzedawcy z umiejętnością obsługi kasy fiskalnej, komputera i obsługi klienta, zdobycie umiejętności obsługi różnego typu kas fiskalnych używanych przy sprzedaży hurtowej i detalicznej, wystawiania faktur ręcznie i w formie elektronicznej, zapoznanie słuchaczy z obowiązującymi przepisami prawa oraz przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny obrotu żywnością, przekazanie narzędzi i technik niezbędnych przy sprzedaży i profesjonalnej obsłudze klienta. Szkolenie potrwa do dnia 05 listopada 2010 r.

Wąchock, dn. 27 września 2010 r.

W ramach realizacji projektu systemowego pn. „Aktywna integracja w Gminie Wąchock” organizowane są kolejne szkolenia zawodowe. W dniu 24 września 2010 r. rozpoczęło się szkolenie „Opiekunka osób starszych, chorych i niepełnosprawnych” mające na celu przygotowanie osób biorących w nim udział, do opieki nad osobami starszymi i/lub niepełnosprawnymi, zaś w dniu dzisiejszym rozpoczęto realizację szkolenia „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej”, w którym udział bierze aż 11 spośród 19 osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie „Aktywna integracja w Gminie Wąchock”. Celem szkolenia jest przygotowanie do pracy w sklepach na stanowisku kasjera-sprzedawcy z umiejętnością obsługi kasy fiskalnej, komputera i obsługi klienta, zdobycie umiejętności obsługi różnego typu kas fiskalnych używanych przy sprzedaży hurtowej i detalicznej, wystawiania faktur ręcznie i w formie elektronicznej, zapoznanie słuchaczy z obowiązującymi przepisami prawa oraz przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny obrotu żywnością, przekazanie narzędzi i technik niezbędnych przy sprzedaży i profesjonalnej obsłudze klienta. Szkolenie potrwa do dnia 05 listopada 2010 r.

Wąchock, dn. 24 sierpnia 2010 r.

W dniu 24 sierpnia bieżącego roku rozpoczęło się szkolenie zawodowe pn. „Przedstawiciel handlowy + prawo jazdy kat. B” dla 1 uczestniczki projektu systemowego pn. „Aktywna integracja w Gminie Wąchock”. Szkolenie ma na celu podniesienie kompetencji o charakterze zawodowym a tym samym umożliwienie uczestniczce projektu aktywizację zawodową. Potrwa ono do dnia 30 września 2010 r. Szkolenie realizowane jest przez Zakład Doskonalenia Zawodowego ZDZ w Kielcach, Centrum Kształcenia Zawodowego w Starachowicach. Tematycznie dotyczy takich zagadnień jak: przygotowanie procesu sprzedaży, proces sprzedaży, organizowanie czasu pracy przedstawiciela handlowego, wykorzystanie komputera w pracy przedstawiciela handlowego, negocjacje w procesie sprzedaży, teoretyczna i praktyczna nauka jazdy kat. B.
Wąchock, dn. 27 lipca 2010 r.

W ramach realizacji szkoleń zawodowych dla uczestników/uczestniczek projektu systemowego pn. „Aktywna integracja w Gminie Wąchock”, Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1, z dniem 26 lipca bieżącego roku rozpoczął się kurs prawa jazdy kat. B. W kursie uczestniczy 9 osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie. Zajęcia teoretyczne potrwają do dnia 01 września 2010 r. Następnie uczestnicy/uczestniczki skierowani/-e zostaną na zajęcia praktyczne związane z indywidualną nauką jazdy. Organizator kursu – Zakład Doskonalenia Zawodowego ZDZ w Kielcach, Centrum Kształcenia Zawodowego w Starachowicach zapewnia uczestnikom/uczestniczkom kursu dojazd do miejsca prowadzenia zajęć, materiały szkoleniowe oraz posiłek w trakcie zajęć teoretycznych. Po zakończeniu kursu, jego uczestnicy/uczestniczki, przystąpią do egzaminu wewnętrznego oraz zewnętrznego z zakresu teoretycznej i praktycznej jazdy samochodem osobowym. Finansowanie kursu ze środków Unii Europejskiej obejmie jedno podejście do egzaminu zewnętrznego.
Przeprowadzone w ramach projektu systemowego pn. „Aktywna integracja w Gminie Wąchock” Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1, doradztwo zawodowe pozwoliło określić konkretne szkolenia zawodowe, w jakich osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie, chciałyby wziąć udział. Na zajęciach z doradcą zawodowym ustalono organizację następujących szkoleń, wraz z ilością osób, które wezmą w nich udział:

  • Kurs spawania metodą MAG blach i rur spoinami pachwinowymi (135-1), spawania metodą MAG blach spoinami czołowymi (135-2) – 1 osoba

  • Drwal – operator pilarek – 3 osoby

  • Kurs kosmetyczny – 1 osoba

  • Opiekunka osób starszych, chorych i niepełnosprawnych – 2 osoby

  • Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej – 11 osób

  • Przedstawiciel handlowy + prawo jazdy kat. B – 1 osoba


Ponadto, spośród uczestniczek/uczestników zakwalifikowanych do udziału w projekcie, 9 osób weźmie udział w kursie prawa jazdy kat. B.

Uczestnicy/uczestniczki projektu uczestniczyć również będą w indywidualnych konsultacjach z psychologiem oraz w warsztatach umiejętności społecznych, mających na celu odpowiednie kształtowanie umiejętności interpersonalnych i społecznych niezbędnych do podejmowania ról społecznych i zawodowych.

W wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego wyłoniono usługodawcę, który zajął się organizacją powyższego wsparcia. Przetarg wygrał Zakład Doskonalenia Zawodowego ZDZ w Kielcach, Centrum Kształcenia Zawodowego ZDZ w Starachowicach. Usługodawca zapewnia uczestnikom/uczestniczkom szkoleń ciepły posiłek w trakcie prowadzonych szkoleń zawodowych/warsztatów, materiały dydaktyczne oraz zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca prowadzenia zajęć i z powrotem.

Dzięki uczestnictwu w szkoleniach zawodowych, osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie pn. „Aktywna integracja w Gminie Wąchock” mają szansę na podwyższenie bądź zmianę swoich kwalifikacji zawodowych.

Wąchock, 14 czerwca 2010 r.

W ramach realizacji projektu systemowego pn. „Aktywna integracja w Gminie Wąchock”, Priorytet VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1, Poddziałanie 7.1.1, zorganizowano dla 19 uczestniczek/uczestników projektu grupowe i indywidualne zajęcia z doradcą zawodowym, których tematyka dostosowana została do indywidualnych potrzeb uczestniczek/uczestników, ich oczekiwań, poziomu wiedzy i umiejętności. Przeprowadzone zajęcia miały na celu wsparcie uczestników/uczestniczek projektu w rozwiązywaniu problemów związanych z ich osobistą aktywnością zawodową, w tym diagnozę ich możliwości zawodowych. Doradca zawodowy dokonał rozpoznania potencjału zawodowego uczestników/uczestniczek projektu, urealnienia ich samooceny i rozwinięcia wglądu we własne możliwości. W trakcie zajęć opracowany został indywidualny plan działania dla każdej z osób, dzięki czemu określona została indywidualna ścieżka rozwoju zawodowego. Analiza potrzeb uczestników/uczestniczek projektu pozwoliła dokonać rozpoznania indywidualnych obszarów trudności związanych z poszukiwaniem i uzyskaniem zatrudnienia. Uczestniczki/uczestnicy zajęć samodzielnie opracowali projekty aplikacji zawodowych.
Przeprowadzone indywidualne oraz grupowe zajęcia z doradztwa zawodowego umożliwiły uczestnikom/uczestniczkom projektu zwiększenie szansy wejścia na rynek pracy. Dzięki nim osoby objęte wsparciem w ramach projektu mogły rozwinąć własne możliwości, poznać indywidualne predyspozycje do pracy a także określić konkretne szkolenia zawodowe, w jakich chciałyby/-eliby wziąć udział.

Gmina Wąchock/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku w związku z realizacją w 2010 roku projektu systemowego pn. „Aktywna integracja w Gminie Wąchock”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej serdecznie zaprasza osoby bezrobotne bądź nieaktywne zawodowo, korzystające z pomocy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąchocku do udziału w projekcie.

Projekt „Aktywna integracja w Gminie Wąchock” podejmuje działania na rzecz wspierania rozwoju i aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych bądź nieaktywnych zawodowo chcących podwyższyć lub dostosować kwalifikacje zawodowe do potrzeb rynku pracy w województwie świętokrzyskim. Uczestnicy w ramach projektu mogą skorzystać z 4 rodzajów wsparcia:

  • spotkań z psychologiem,

  • zajęć z doradcą zawodowym,

  • warsztatów umiejętności społecznych

  • warsztatów zawodowych


Projekt poprzez szkolenia, doradztwo oraz wsparcie psychologa zapewnia uczestnikom pomoc w zakresie podniesienia własnej motywacji do poszukiwania zatrudnienia, podwyższenia samooceny, nauki skutecznej autoprezentacji, rozwoju asertywności, nabycia nowych bądź podniesienia niedostatecznych na rynku pracy kwalifikacji zawodowych przez co gwarantuje pomoc w zakresie znalezienia pracy.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie i spełniające kryteria rekrutacji, prosimy o wypełnienie wstępnej deklaracji uczestnictwa dostępnej poniżej
lub w Biurze Projektu mieszczącego się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąchocku, ul. Wielkowiejska 1.


Udział w projekcie jest bezpłatny. Organizatorzy zapewniają wszystkim jego uczestnikom materiały szkoleniowe, pokrycie kosztów przejazdu do i z miejsca szkolenia oraz catering podczas szkoleń.

Wąchock, dn. 29 września 2010 r.

Spotkanie rekrutacyjne dla uczestników/-czek projektu systemowego „Aktywna integracja w Gminie Wąchock”


Dnia 04 marca bieżącego roku, w Miejsko-Gminnym Domu Kultury w Wąchocku odbyło się spotkanie rekrutacyjne zorganizowane dla potencjalnych uczestników/-czek projektu systemowego „Aktywna integracja w Gminie Wąchock”, realizowanego przez Gminę Wąchock/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji społecznej”, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej”. Przewodnim tematem spotkania, w którym udział wzięło 19 osób zamieszkujących Gminę Wąchock i spełniających kryteria uczestnictwa w projekcie, Pani kierownik oraz pracownicy socjalni Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąchocku a także koordynator projektu było przybliżenie i omówienie założeń projektowych, czasu jego trwania i etapów wdrażania wsparcia. Potencjalni uczestnicy/-czki projektu mieli też możliwość wypowiedzenia się na temat osobistych potrzeb i oczekiwań związanych z udziałem w projekcie. Wypełniono ankietę ex-ante oraz ankietę badającą preferencje co do wyboru konkretnego kursu zawodowego (propozycje kursów zawodowych zaczerpnięto z „Monitoringu zawodów deficytowych powiatu starachowickiego”), na jaki dana osoba chciałaby zostać skierowana.


Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego