Podstawy prawne - Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Podstawy prawne

Nasz ośrodek

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku jest samodzielną jednostką organizacyjną gminy nieposiadającą osobowości prawnej. Działa na podstawie uchwały Gminnej Rady Narodowej w Wąchocku Nr XI/54/90 z dnia 10 kwietnia 1990 roku w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Gminny Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąchocku ” oraz statutu uchwalonego
Uchwałą Nr IX/56/2007 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 28 maja  2007 r..

Ośrodek realizuje zadania pomocy społecznej, świadczenia rodzinne, przyznaje pomoc osobom uprawnionym do alimentów a także prowadzi sprawy związane z Niebieską Kartą oraz obsługą Zespołu Interdyscyplnarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Wąchock.

Ośrodek działa w oparciu o regulacje prawne zawarte przede wszystkim w następujących ustawach:
1. ustawa z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.);
2. ustawa z dnia 22 marca 1990r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2014r. poz. 1202);
3. ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. kodeks pracy ( tj. Dz. U. z 2014r. poz. 1502 z późn. zm.);
4. ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm.);
5. ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U z 2015r., poz.163 );
6. ustawa z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (tj. Dz. U. z 2015r., poz. 114 );
7. ustawa z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tj.: Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz.1027 z późn. zm.);
8. ustawa z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tj. Dz. U. z 2015r., poz.121);
9. ustawa z dnia 29 lipca 2005r.o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz. U. z 2012r., poz. 124 z późn. zm.);
10. ustawa z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r. Nr 180, poz. 1493 z późn. zm.);
11. ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tj. Dz. U. z 2012r. poz. 1228 z późn. zm);
12. ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.);
13. ustawa z dnia 07 września 1991r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm);
14. ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ( Dz. U. z 2011r. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.);
15. ustawa z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tj. Dz. U. z 2012r. poz. 1356 z późn. zm.);
16. ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych ( tj. Dz. U. z 2014r. poz. 1182 z późn. zm.);
17. ustawa z dnia 29 stycznia 2014r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm.);
18. ustawa z dnia 19 sierpnia 1994r. o ochronie zdrowia psychicznego ( Dz. U. z 2011r. Nr 231 poz.1375).
19. Innych przepisów prawnych określających pomoc osobom potrzebującym.


 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego