Stypendium szkolne - Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Stypendium szkolne

Świadczenia

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z  2004 r. nr 256 poz. 2572 ze zm.),

  • Uchwała Nr IX/41/2011 Rady Miejskiej w Wąchocku z dnia 27 maja 2011 r.


Stypendium jest skierowane do uczniów/słuchaczy zamieszkałych na terenie Gminy Wąchock.

Stypendium szkolne przysługuje:

1. uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom publicznych kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia;

2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków umożliwiających dzieciom i młodzieży, o których mowa w art. 16 ust. 7, a także dzieciom i młodzieży z upośledzeniem umysłowym z niepełnosprawnościami sprzężonymi realizację odpowiednio obowiązku szkolnego i obowiązku nauki - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki


3. uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

4. słuchaczom niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.


Stypendium szkolne może otrzymać uczeń
znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Stypendium szkolne nie przysługuje uczniom, którzy nie zamieszkują na terenie Gminy Wąchock.


Miesięczna wysokość dochodu na osobę
w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 456,00 zł.
Dochód oblicza się na podstawie art. 8 ust. 3-13 ustawy o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 - j.t. ze zm.).

Kwota przyznanego stypendium szkolnego jest zależna od wysokości wykazanego dochodu na członka rodziny:
- dochód od 0 zł do 150,00 zł - stypendium w wys. 212,00 zł/m-c;
- dochód od 150,01 zł do 200,00 zł - stypendium w wys. 169,60 zł/m-c;
- dochód od 200,01 zł do 250,00 zł - stypendium w wys. 127,20 zł/m-c;
- dochód od 250,01 zł do 456,00 zł - stypendium w wys. 84,80 zł/m-c;
Ze względu na ograniczone środki finansowe oraz brak możliwości określenia wysokości dotacji z budżetu państwa na, stypendium szkolne może być przyznane do 31 grudnia br.

WNIOSKI O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO NALEŻY SKŁADAĆ DO DNIA 15 WRZEŚNIA BIEŻĄCEGO ROKU, W PRZYPADKU SŁUCHACZY KOLEGIÓW DO DNIA 15 PAŹDZIERNIKA BR.

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

1. rodziców niepełnoletniego ucznia,
2. pełnoletniego ucznia (rodzic nie może złożyć wniosku w imieniu pełnoletniego ucznia),
3. dyrektora szkoły.

Stypendium szkolne jest przyznawane w formie pokrycia poniesionych kosztów na cele edukacyjne:

1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału ucznia w zajęciach edukacyjnych lub wyrównawczych, w tym w szczególności kosztów dojazdów oraz kosztów udziału w zajęciach językowych, komputerowych, artystycznych, sportowych oraz w innych płatnych zajęciach edukacyjnych, a także całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów pobytu na tzw. „zielonej szkole”, bądź innych wyjazdach
w tym wycieczkach o charakterze edukacyjnym, obozach naukowych, wyjściach do kin czy teatrów;
2. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów zakupu pomocy o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakup podręczników (także używanych), lektur, słowników, tornistrów, przyborów szkolnych, pomocy dydaktycznych, stroju sportowego na zajęcia wychowania fizycznego, względnie innych pomocy naukowych i dydaktycznych poszerzających i pogłębiających wiedzę i zdolności uczniów wg katalogu wydatków podlegających refundacji;
3. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania, w tym w szczególności na dojazdy do i ze szkoły środkami komunikacji zbiorowej, zakwaterowanie w bursie, internacie lub na stancji, względnie na żywienie w stołówkach szkolnych i internatu (dotyczy uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczy kolegiów).

Z uwagi na fakt, że stypendium szkolne przyznawane jest w formie pokrycia poniesionych kosztów, istnieje konieczność zbierania faktur i imiennych rachunków (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne wg katalogu wydatków podlegających refundacji.

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć:
1. zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie o wysokości dochodów z tytułu zatrudnienia;
2. zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy o pozostawaniu bez pracy (z prawem lub bez prawa do zasiłku);
3. zaświadczenie lub oświadczenie o otrzymywaniu świadczeń dla bezrobotnych;
4. oświadczenie o pozostawaniu bez pracy i nieosiąganiu dochodu;
5. oświadczenie o wysokości dochodów uzyskiwanych z prac dorywczych;
6. zaświadczenie lub decyzja o otrzymywaniu świadczeń takich jak: zasiłek stały, zasiłek okresowy, zasiłek rodzinny, zasiłek pielęgnacyjny, dodatek mieszkaniowy, zaliczka alimentacyjna lub oświadczenie o wysokości otrzymywanych świadczeń;
7. wyroki sądowe mówiące o wysokości zasądzonych alimentów lub zaświadczenie komornika o nieściągalności alimentów, ewentualnie oświadczenie o wys. alimentów;
8. zaświadczenie lub oświadczenie o ilości posiadanych hektarów przeliczeniowych. Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 250 zł; ;
9. zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uzyskanych dochodach w roku poprzedzającym składanie wniosku lub oświadczenie (w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych);
10.zaświadczenie z Urzędu Skarbowego lub oświadczenie zawierające informację o formie opodatkowania, oświadczenie o wysokości dochodu  oraz dowód opłacenia składek w ZUS (działalność gospodarcza opodatkowana na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne);
11.odcinek renty / emerytury lub oświadczenie o wysokości otrzymywanych świadczeń.

Pod oświadczeniem konieczne jest dopisanie klauzuli o następującej treści: "Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczeń o wysokości dochodów należy złożyć zaświadczenie lub oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z OPS.

Pouczenie:
1. Otrzymujący stypendium są zobowiązani niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego;
2. Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego;
3. Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Zasiłek szkolny:

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zdarzeniem losowym jest np. śmierć rodzica, pożar, powódź lub klęska żywiołowa. O zasiłek szkolny można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Aby uzyskać pełne informacje oraz otrzymać wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego należy zgłosić się do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąchocku.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego