Świadczenie rodzicielskie - Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Świadczenie rodzicielskie

Świadczenia

Od dnia 1 stycznia 2016r. rodziny ,które  nie pobierają  zasiłków na dzieci z powodu przekroczenia  ustawowego  progu dochodowego  kwalifikującego do  pobierania  zasiłków rodzinnych  , mogą  występować z wnioskiem  do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąchocku o przyznanie zasiłków rodzinnych na dzieci  na mocy  wprowadzonych  zmian  w ustawie  o świadczeniach rodzinnych  które wprowadziły mechanizm ,"złotówka za złotówkę".

Zgodnie  z  art .5 ust. 3 ustawy o świadczeniach rodzinnych - w przypadku gdy dochód rodziny przekracza kwotę kryterium dochodowego o którym mowa w ust 1 lub 2, pomnożoną przez liczbę członków danej rodziny o kwotę nie wyższą niż łączna  kwota zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługujących danej rodzinie w okresie zasiłkowym, na który jest ustalane prawo do tych świadczeń, zasiłek rodzinny wraz z dodatkami przysługuje w kwocie ustalonej zgodnie z ust 3a. 
Art. 5 ust. 3a w/w ustawy mówi, że w przypadku przekroczenia kwoty uprawniającej daną rodzinę do zasiłku rodzinnego, o której mowa w ust 3, zasiłek rodzinny i dodatki do zasiłku rodzinnego przysługują w wysokości różnicy miedzy łączną kwotą zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, o której mowa w ust 3, a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny. 
Art. 5 ust. 3b w /w ustawy- łączną kwotę zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, o której mowa w ust 3, stanowi suma przysługujących danej rodzinie w danym okresie zasiłkowym:
1) zasiłków rodzinnych podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych zasiłków                                                                      
2) dodatków do zasiłku rodzinnego o których mowa w art. .10, art .11a, art .12a i art .13, podzielonych przez liczbę miesięcy, na które danej rodzinie jest ustalane prawo do tych dodatków;
3) dodatków do zasiłku rodzinnego o których mowa w art. 9, art .14 i art. 15, podzielonych przez 12. 
Art 5 ust 3 c – W przypadku gdy wysokość zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami przysługująca danej rodzinie, ustalona zgodnie z ust 3a, jest niższa niz 20,00 zł świadczenia te nie przysługują.
Art 5 ust 3d – w przypadku osoby uczącej się przepisy ust 3 – 3c stosuje się odpowiednio.
Art 25 ust 1 – W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych, w tym na wysokość otrzymywanych świadczeń, osoba jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu właściwego wypłacającego świadczenia rodzinne.

Od 1 stycznia 2016r. wchodzi w życie świadczenie rodzicielskie na mocy zmienionej ustawy o świadczeniach rodzinnych .
Wymagane dokumenty do przyznania  świadczenia rodzicielskiego:
 1. wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego,
 2. dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenie rodzicielskie – do wglądu,
 3. karta pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium RP na pobyt stały lub czasowy udzielonego w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 127 lub art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej,
 4. karta pobytu i decyzja o udzieleniu zezwolenia na pobyt czasowy, w przypadku cudzoziemca posiadającego kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”,
 5. odpis prawomocnego wyroku sądu rodzinnego stwierdzającego przysposobienie lub   zaświadczenie sądu rodzinnego lub ośrodka adopcyjno - opiekuńczego o prowadzonym postępowaniu sądowym w sprawie o przysposobienie dziecka,
 6. orzeczenie sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka,
 7. oświadczenie dotyczące formy wypłacania świadczeń,
 8. inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia rodzicielskiego.

Termin i  sposób załatwiania:
Termin załatwienia sprawy do jednego miesiąca. Sprawy szczególnie skomplikowane do dwóch miesięcy.
Postępowanie kończy się wydaniem decyzji administracyjnej.

Miejsce złożenia wniosku:
 1. osobiście w Miejsko-Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąchocku –ul. Kolejowa 19 –   w Dziale Świadczeń Rodzinnych,
 2. za pośrednictwem poczty:
 3. drogą elektroniczna za pomocą systemu teleinformacyjnego

Tryb odwoławczy:
Od decyzji administracyjnej wydanej przez Miejsko –Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach  za pośrednictwem kierownika Miejsko –Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąchocku w terminie 14 dni od dnia doręczenia stronie decyzji.

Podstawa prawna:
 1. ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz.114 z późn. zm.);
 2. art. 127 i art. 186 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1650 z późn. zm.);
 3. rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz. U. z 2015 r. poz. 2284);
 4. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy, wysokości świadczeń rodzinnych oraz wysokości zasiłku dla opiekuna (Dz. U. z 2015 r. poz. 1238).

Inne informacje:
1. Prawo do świadczenia rodzicielskiego przysługuje niezależnie od dochodu rodziny.
2. Świadczenie rodzicielskie przysługuje:
 • matce albo ojcu dziecka, z uwzględnieniem art.17c ust. 2 ustawy;
 • opiekunowi faktycznemu dziecka w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do   ukończenia 7 roku życia, a w   przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego -do ukończenia 10 roku życia;
 • rodzinie zastępczej, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego –  do ukończenia 10 roku życia;
 • osobie, która przysposobiła dziecko, w przypadku objęcia opieką dziecka w wieku do ukończenia 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego - do ukończenia 10 roku życia.
3. Świadczenie rodzicielskie przysługuje ojcu dziecka w przypadku:
 • skrócenia okresu pobierania świadczenia rodzicielskiego na wniosek matki dziecka po wykorzystaniu przez nią   
      tego świadczenia za okres co najmniej 14 tygodni od dnia urodzenia dziecka;
 • śmierci matki dziecka;
 • porzucenia dziecka przez matkę.
4. Świadczenie rodzicielskie przysługuje przez okres:
 • 52 tygodni -w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie, przysposobienia jednego dziecka lub objęcia opieką jednego dziecka;
 • 65 tygodni - w przypadku urodzenia dwojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia dwojga dzieci lub objęcia opieką dwojga dzieci;
 • 67 tygodni -w przypadku urodzenia trojga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia  trojga dzieci lub objęcia opieką trojga dzieci;
 • 69 tygodni -w przypadku urodzenia czworga dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia czworga dzieci lub objęcia opieką czworga dzieci;
 • 71 tygodni - w przypadku urodzenia pięciorga i więcej dzieci przy jednym porodzie, przysposobienia pięciorga i więcej dzieci lub objęcia opieką pięciorga i więcej dzieci.
5. Świadczenie rodzicielskie przysługuje w wysokości  1000,00zł  miesięcznie  z uwzględnieniem ust.7 od dnia:
 • porodu -w przypadku matki lub ojca dziecka;
 • objęcia dziecka opieką, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia - w przypadku opiekuna faktycznego dziecka lub rodziny zastępczej niezawodowej;
 • przysposobienia dziecka, nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia - w przypadku osoby przysposabiającej dziecko.
6. W razie urodzenia dziecka przez kobietę pobierającą zasiłek dla bezrobotnych w okresie, o którym mowa w art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2015 r. poz. 149 z poźn. zm.) lub w ciągu miesiąca po jego zakończeniu albo w okresie przedłużenia zasiłku dla bezrobotnych na podstawie art. 73 ust. 3 tej ustawy, świadczenie rodzicielskie przysługuje jednemu z rodziców w wysokości różnicy między kwotą świadczenia rodzicielskiego, a kwotą pobieranego przez kobietę zasiłku dla bezrobotnych pomniejszonego o zaliczkę na podatek dochodowy od osób fizycznych.
7. Osobie uprawnionej do świadczenia rodzicielskiego przysługuje:
 • w tym samym czasie jedno świadczenie rodzicielskie bez względu na liczbę wychowywanych dzieci;
 • jedno świadczenie rodzicielskie w związku z wychowywaniem tego samego dziecka.
8. Świadczenie rodzicielskie nie przysługuje, jeżeli:
 • co najmniej jeden z rodziców dziecka lub opiekun faktyczny dziecka lub rodzina niezawodowa, otrzymują zasiłek macierzyński lub uposażenie za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu macierzyńskiego, okres urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, okres dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego lub okres urlopu rodzicielskiego;
 • dziecko zostało umieszczone w pieczy zastępczej - w przypadku rodziców dziecka lub osoby, która przysposobiła dziecko;
 • jeden z rodziców dziecka lub opiekun faktyczny dziecka lub rodzina zastępcza niezawodowa, nie sprawują lub zaprzestali sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, w tym w związku z zatrudnieniem lub wykonywaniem innej pracy zarobkowej, które uniemożliwiają sprawowanie tej opieki;
 • w związku z wychowywaniem tego samego dziecka lub w związku z opieką nad tym samym dzieckiem jest już ustalone prawo do świadczenia rodzicielskiego, dodatku do zasiłku rodzinnego, o którym mowa w art. 10, świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;
 • osobie ubiegającej się o świadczenie rodzicielskie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze do świadczenia rodzicielskiego, chyba że przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego lub dwustronne umowy o zabezpieczeniu społecznym stanowią inaczej.
 
9. Prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się, począwszy od miesiąca urodzenia lub przysposobienia dziecka albo od miesiąca objęcia dziecka opieką, jeżeli wniosek o ustalenie prawa do świadczenia rodzicielskiego został złożony w terminie 3 miesięcy, licząc od dnia urodzenia lub przysposobienia dziecka albo od dnia objęcia dziecka opieką. W przypadku złożenia wniosku po terminie, nie później jednak niż w okresach możliwego ustalenia prawa do świadczenia, prawo do świadczenia rodzicielskiego ustala się, począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek.
11. Przepisy przejściowe zakładają, że świadczenie rodzicielskie przysługuje też rodzicom dzieci urodzonych przed 1 stycznia 2016 r., jeśli nie minęły jeszcze 52 tygodnie od urodzin (i odpowiednio więcej w przypadku ciąży mnogiej). W tym przypadku należy w przeciągu 3 miesięcy od wejścia w życie przepisu, tj. do 1 kwietnia 2016 r., złożyć wniosek o świadczenie. Również jeśli uprawniony nie dochowa trzymiesięcznego terminu, a nie upłynął jeszcze okres możliwej wypłaty, przyznanie świadczenia nastąpi od miesiąca złożenia wniosku.
12. W przypadku zbiegu uprawnień do następujących świadczeń:
1)    świadczenia rodzicielskiego  lub
2)    świadczenia pielęgnacyjnego lub
3)    specjalnego zasiłku opiekuńczego lub
4)    dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego lub
5)    zasiłku dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów
– przysługuje jedno z tych świadczeń wybrane przez osobę uprawnioną.
13. Kwotę świadczenia rodzicielskiego przysługującą za niepełny miesiąc ustala się, dzieląc kwotę świadczenia przez liczbę wszystkich dni kalendarzowych w tym miesiącu, a otrzymaną kwotę mnoży się przez liczbę dni kalendarzowych, za które świadczenie przysługuje. Kwotę świadczenia przysługującą za niepełny miesiąc zaokrągla się do 10 groszy w górę.
14. W przypadku złożenia wniosku do 10 dnia danego miesiąca, świadczenie rodzicielskie wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca, w którym złożono wniosek.
15. W przypadku złożenia wniosku po 10-tym dniu miesiąca, świadczenie rodzicielskie za dany miesiąc wypłaca się najpóźniej do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.
16. W przypadku wystąpienia zmian w liczbie członków rodziny, uzyskania dochodu lub innych zmian mających wpływ na prawo do świadczenia rodzicielskiego osoba, o której mowa w art. 23 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, jest obowiązana do niezwłocznego powiadomienia o tym organu wypłacającego świadczenie.
 
WAŻNE
W PRZYPADKU WYSŁANIA WNIOSKU O ŚWIADCZENIA RODZINNE ZA POŚREDNICTWEM URZĘDU POCZTOWEGO LICZY SIĘ DATA DORĘCZENIA WNIOSKU DO MGOPS.
Od 1 stycznia 2016r wniosek i załączniki do wniosku mogą być składane drogą elektroniczną wyłącznie za pomocą systemu teleinformatycznego utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny. Zarówno wniosek jak i załączniki opatruje się podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu albo podpisem potwierdzonym  profilem zaufanym ePUAP.
Jeżeli osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne nie może złożyć w formie dokumentu elektronicznego zaświadczenia wymaganego dla potwierdzenia faktów lub stanu  prawnego lub innego dokumentu niezbędnego w postępowaniu w sprawie o świadczenia rodzinne, osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne może złożyć elektroniczną kopię takiego dokumentu, po uwierzytelnieniu jej przy użyciu w/w mechanizmów.
Minister właściwy do spraw rodziny jest obowiązany do utworzenia i prowadzenia systemu teleinformatycznego umożliwiającego ubieganie się o świadczenia rodzinne drogą elektroniczną oraz zapewnienia funkcjonowania tego systemu. Identyfikacja użytkowników w systemie teleinformatycznym następuje przy użyciu w/w mechanizmów.

 

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego