Ogłoszenia - Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Ogłoszenia

Aktualności
OGŁOSZENIE

Artykuły spożywcze dla osób, które zakwalifikowane zostały do otrzymania pomocy żywnościowej
w ramach Programu operacyjnego:
"Pomoc żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD)"

będą wydawane w:

Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Wąchocku, ul. Kolejowa 19, 27-215 Wąchock
w godzinach: od 9:00 do 14:00

dla mieszkańców poszczególnych miejscowości
w terminach:

• 30.05.2019 R. - PARSZÓW
• 31.05.2019 R. - WĘGLÓW oraz WIELKA WIEŚ
• 03.06.2019 R. - RATAJE oraz MARCINKÓW
• 04.06.2019 R. - WĄCHOCK


INFORMACJA O WYBORZE PARTNERA DO WSPÓLNEJ REALIZACJI PROJEKTU

Gmina Wąchock/ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku – zgodnie z art. 33 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2018 r. poz.1431) oraz
w nawiązaniu do ogłoszenia zamieszczonego w dniu 06.12.2018 r. na stronie internetowej
BIP Gminy Wąchock: http://gmina.wachock.sisco.info/ oraz stronie internetowej MGOPS: http://www.mgopswachock.pl/ o otwartym naborze partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn.: „Aktywność-szansa-praca” w ramach trybu pozakonkursowego ogłoszonego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego nr: RPSW.09.01.00-IŻ.00-26-227/18 wspófinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 9. Włączenie społeczne i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie, podaje do wiadomości publicznej informację o podmiocie wybranym do pełnienia funkcji partnera:

Stowarzyszenie „Arka Nadziei”
25-532 Kielce, ul. Mickiewicza 1

Wybór partnera odbył się w oparciu o art.33 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. z 2018 r. poz. 1431). Oferta spełniła stawiane wymagania formalne oraz merytoryczne, niezbędne do realizacji projektu.
Gmina Wąchock/ Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku informuje,
że w wyniku ogłoszenia w wymaganym terminie złożona została jedna oferta.


Do pobrania


Wyniki

Protokół

Formularz
OGŁOSZENIE O NABORZE PARTNERA DO PROJEKTU

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. z 2014 r., poz. 1146 z późn. zm.) , zwanej dalej „Ustawą”,

Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąchocku
ogłasza otwarty nabór partnera do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn. „Aktywność- szansa- praca” , w ramach trybu pozakonkursowego ogłoszonego przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego nr: RPSW.09.01.00-IZ.00-26-227/18


Do pobrania


Ogłoszenie

Formularz

Deklaracja

Oświadczenia


Wąchock, dnia 01.02.2019 r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Świadczenie usług schronienia dla 1 osoby bezdomnej

Pobierz zaproszenie


Klauzura Informacyjna

Działając na podstawie art. 13.1 RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/48/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – Dz. U. UE. L 2016.119.1),

I. Dane administratora danych (ADO)
Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodeka Pomocy Społecznej w Wąchocku, ul. Kolejowa 19, 27-215 Wąchock, e-mail: ops.wachock@op.pl , tel. 41 271 50 34
II. Inspektor ochrony danych (IOD)
Joanna Krakowiak, ul. Kolejowa 19 ,27-215 Wąchock e-mail: ops.wachock@op.pl , tel. 41 271 50 34
III. Cel przetwarzania
1. na podstawie twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO). W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem,
2. w celu wykonania i na podstawie umowy, gdy ją zawarto (podstawa art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
3. w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (podstawa art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
4. w celu realizacji ustawowych zadań urzędu, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania, które Administrator realizuje w interesie publicznym w ramach powierzonej władzy publicznej (podstawa art. 6 ust. 1 lit. e RODO).
IV. Odbiorcy danych
Twoje dane osobowe zostaną lub mogą zostać przekazane instytucjom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
V. Okres Przechowywania danych
Twoje dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
VI. Prawa podmiotów danych
a.     żądania uzyskania kopii danych osobowych, lub ich udostępnienia w siedzibie ADO w Wąchocku  (art. 15 RODO)
b.     żądania sprostowania danych osobowych (art. 16 RODO),
c.      żądania usunięcia swoich danych osobowych (art. 17 RODO) tzw. „prawo do bycia zapomnianym”,
d.     żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych (art. 18 RODO),
e.     żądania przeniesienia własnych danych osobowych w powszechnie używanym formacie do innego administratora danych wskazanego przez siebie (art. 20 RODO),
f.      wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych (art. 21 RODO),
g.     cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, o ile przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej uprzednio zgody (art. 7.3 RODO) 
ADO informuje jednocześnie, iż na podstawie art. 77 RODO ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel.: 22 531 03 00, dotyczącej niezgodności przetwarzania przekazanych danych osobowych z RODO.
OGŁOSZENIE
 
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wąchocku informuje, że:
 
dzień 22 stycznia 2018 r. (poniedziałek)
jest dniem wolnym od pracy
 
dla pracowników
Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 
w Wąchocku
 
w zamian za dzień
06 stycznia 2018 r. (sobota)*
 
 
 
* święto przypadające w innym dniu niż niedziela, tj. dzień ustawowo wolny od pracy.
Spotkania edukacyjne dla kobiet i mężczyzn z gminy Wąchock, dotyczących profilaktyki raka piersi

Wąchock, 16 października, Żyj zdrowo – spotkanie edukacyjne dla kobiet i konkurs z nagrodami
Świętokrzyskie Centrum Onkologii wraz z partnerem - Obwodem Lecznictwa Kolejowego SPZOZ w Skarżysku Kamiennej zaprasza panie w wieku 50 – 59 lat na spotkanie edukacyjne dotyczące profilaktyki raka piersi w ramach projektu „ Żyj zdrowo – wsparcie profilaktyki raka piersi w Subregionie Północnym”. W programie informacje o czynnikach ryzyka zachorowania na raka piersi, nauka zdrowego stylu życia, czujności onkologicznej, samobadania piersi i samoobserwacji swojego organizmu. Uczestniczki spotkania otrzymują materiały piśmiennicze i edukacyjne na temat profilaktyki raka piersi. Uczestniczki spotkania mogą wziąć udział w konkursie na hasło zachęcające do badań. Na autorkę najciekawszego hasła czeka nagroda – sprzęt AGD. Serdecznie zapraszamy, 16 października, Wąchock, Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury, ul. Kościelna 7, godz. 17.00 – 21.00
 
Wąchock, 17 października, Żyj zdrowo – spotkanie edukacyjne dla mężczyzn i konkurs z nagrodami
Świętokrzyskie Centrum Onkologii wraz z partnerem - Obwodem Lecznictwa Kolejowego SPZOZ w Skarżysku Kamiennej zaprasza panów na spotkanie edukacyjne dotyczące profilaktyki raka piersi w ramach projektu „ Żyj zdrowo – wsparcie profilaktyki raka piersi w Subregionie Północnym”. W programie informacje o roli mężczyzny w zdrowiu intymnym kobiety, czynnikach ryzyka zachorowania na raka piersi, nauka zdrowego stylu życia, czujności onkologicznej, samobadania piersi i samoobserwacji swojego organizmu. Uczestnicy spotkania otrzymują materiały piśmiennicze i edukacyjne na temat profilaktyki raka piersi oraz mogą wziąć udział w konkursie na najciekawsze hasło zachęcające panie do badań profilaktycznych. Na autora najciekawszego hasła czeka nagroda – sprzęt AGD. Serdecznie zapraszamy, 17 października, Wąchock, Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury, ul. Kościelna, godz. 17.00 – 21.00.
02 sierpnia 2017 r.

KOMUNIKAT DOT. FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 rozpoczynający się od 1 października 2017 roku są przyjmowane od dnia 1 sierpnia danego roku. 
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 30 listopada tego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 31 października danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 grudnia tego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada danego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres świadczeniowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 grudnia danego roku do dnia 31 stycznia następnego roku, ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wypłata przysługujących świadczeń z funduszu alimentacyjnego następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku.

02 sierpnia 2017 r.

KOMUNIKAT DOT. ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH

Wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy rozpoczynający się od 1 listopada 2017 roku przyjmowane będą od dnia 01 sierpnia 2017 r.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 30 listopada.
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do dnia 31 grudnia.”,
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia danego roku, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata przysługujących świadczeń następuje do ostatniego dnia lutego następnego roku  


02 sierpnia 2017 r.
KOMUNIKAT DOT. 500+

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego na nowy okres zasiłkowy rozpoczynający się od 1 października 2017 roku przyjmowane będą od dnia 01 sierpnia 2017 r. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentacją do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia przysługująca za miesiąc październik danego roku następuje do dnia 31 października tego roku. W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od 1 września do 30 września danego roku, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczenia przysługującego za miesiąc październik następuje do dnia 30 listopada tego roku.

15 września 2016 r.Druki do pobrania

Informator

Ulotka

15 września 2016 r.

ZAPYTANIE  SONDAŻOWE  MGOPS- PS Nr 2/2016

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dostosowanych do potrzeb 2 dzieci z zaburzeniami psychicznymi – autyzmem dziecięcym 


Druki do pobrania

Informacja


Kryteria oceny merytorycznej

List ogólny

Wniosek

Zasady

28 stycznia 2016 r.

ZAPYTANIE  SONDAŻOWE  MGOPS- PS Nr 1/2016

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dostosowanych do potrzeb 2 dzieci z zaburzeniami psychicznymi – autyzmem dziecięcym 


Druki do pobrania


 • Rozstrzygnięcie

19 października 2015 r.


25 marca 2015 r.
19 lutego 2015 r.


17 lutego 2015 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO - sondaż rynku Nr MGOPS 02/2015

dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30 000 EURO na:
ŚWIADCZENIE USŁUGI ,,ASYSTENTA RODZINY”

05 lutego 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE- sondaż rynku Nr MGOPS 02/2015

dotyczące udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30
000 EURO na:
ŚWIADCZENIE USŁUGI ,,ASYSTENTA RODZINY”


22 stycznia 2015 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO - sondaż rynku Nr MGOPS 01/2015

dotyczącego świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dostosowanych do potrzeb dziecka z zaburzeniami psychicznymi - autyzmem w miejscu jego zamieszkania na terenie miasta Wąchock.

13 stycznia 2015 r.

ZAPYTANIE SONDAŻOWE MGOPS- Nr 01 / 2015

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dostosowanych do potrzeb dziecka z zaburzeniami psychicznymi - autyzmem w miejscu jego zamieszkania na terenie miasta Wąchock.

Druki do pobrania
29 września 2014 r.


JEŻELI JESTEŚ OSOBĄ POKRZYWDZONĄ PRZESTĘPSTWEM - PAMIĘTAJ! MOŻESZ OTRZYMAĆ BEZPŁATNĄ POMOC


Może to być przede wszystkim informacja prawna, pomoc psychologiczna, pokrywanie kosztów rechabilitacji, pomoc finansowa i materialna. W całej Polsce działają podmioty - przede wszystkim organizacje pozarządowe, które uzyskały dotacje z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej na udzielenie bezpłatnej pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

Pamiętaj! Jeżeli jesteś osobą pokrzywdzoną przestępstwem i potrzebujesz pomocy, zwróć się do takiego podmiotu.

Lista adresów wraz z danymi kontaktowymi oraz wykazami dyżurów specjalistów, dostępna jest na stronach

Ministerstwa Sprawiedliwości


oraz na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych:

Pokrzywdzeni

26 sierpnia 2014 r.

OGŁOSZENIE
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY i ŚWIADCZENIA RODZINNE


Wnioski na FUNDUSZ ALIMENTACYJNY na okres świadczeniowy 2014/2015 będą wydawane i przyjmowane od 01 sierpnia 2014 r.

W przypadku złożenia wniosku o świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia 2014 r. świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługujące za październik 2014 r. zostaną wypłacone w październiku 2014 r.
Natomiast w przypadku złożenia wniosku we wrześniu lub w październiku 2014 r. świadczenia z fundusz alimentacyjny przysługujące za miesiąc październik 2014 r. zostaną wypłacone w listopadzie 2014 r.


Wnioski na ŚWIADCZENIA RODINNE na okres świadczeniowy 2014/2015 będą wydawane i przyjmowane od 01 września 2014 r.

W przypadku złożenia wniosku o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy wraz z dokumentami w terminie do dnia 30 września 2014 r. świadczenia rodzinne przysługujące za listopad 2014 r. zostaną wypłacone w listopadzie 2014 r.
Natomiast w przypadku złożenia wniosku w październiku albo w listopadzie 2014 r. świadczenia rodzinne przysługujące za listopad 2014 r. zostaną wypłacone w grudniu 2014 r.


ZAŚWIADCZENIA ZE SZKÓŁ dzieci uczących się w szkołach ponadgimnazjalnych oraz od osób pełnoletnich przyjmowane będą
od 01 września do 10 września 2014 r. (w przypadku nie dostarczenia zaświadczenia w danym terminie ww. świadczenia zostaną wstrzymane).26 sierpnia 2014 r.

OGŁOSZENIE
STYPENDIA SOCJALNE


Wnioski na STYPENDIA SOCJALNE na okres świadczeniowy 2014/2015
będą wydawane i przyjmowane
od 01 września 2014 r. do 15 września 2014 r.


30 lipca 2014 r.

ROZSTRZYGNIĘCIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO - sondaż rynku Nr MGOPS 01/2014

dotyczącego udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30000 EURO na:

ŚWIADCZENIE USŁUGI ,,ASYSTENTA RODZINY”


14 lipca 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE- sondaż rynku Nr MGOPS 01/2014

dotyczące udzielenia zamówienia publicznego, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości 30000 EURO na:

ŚWIADCZENIE USŁUGI ,,ASYSTENTA RODZINY”


Druki do pobrania
1 lipca 2014 r.

IFORMACJA W SPRAWIE KARTY DUŻEJ RODZINY

Zgodnie z podjętą Uchwałą Nr 85 Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014r w sprawie wspierania rodzin wielodzietnych,  od 16 czerwca przyjmowane są wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny(KDR)  dla mieszkańców Gminy Wąchock.

>>przejdź do strony z informacją<<

26 maja 2014 r.

I N F O R M A C J A
dla osoby, która utraciła prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013r.

>>przejdź do strony z informacją<<

26 marca 2013 r.

Zapytanie – sondaż rynku Nr MGOPS 01/2013Zamawiający:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku.

Przedmiot zamówienia:

 • Przeprowadzenie pomiarów i udokumentowanie natężenia oświetlenia na 9 stanowiskach pracy w 6 pokojach zgodnie z PN-EN 12464-1 Światło i oświetlenie. Oświetlenie miejsc pracy. Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach.

 • Dokonanie pomiarów i udokumentowanie skuteczności działania ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem bezpośrednim maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznej w pomieszczeniach pracy.

 • Dokonanie pomiarów i udokumentowanie skuteczności działania ochrony przeciwporażeniowej przed dotykiem pośrednim maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznej w pomieszczeniach pracy.

 • Określenie stawki za:

a) demontaż lampy oświetleniowej,
b) montaż nowej lampy oświetleniowej.Druki do pobrania
03 listopada 2011 r.

Zapytanie – sondaż rynku Nr MGOPS 03/2011Zamawiający:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku.

Przedmiot zamówienia:

zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego tonerów do drukarek:

 • Toner LaserJet 1100 zamiennik   1 szt.

 • Toner LaserJet 1020 zamiennik   1 szt.

 • Toner LaserJet 1015 zamiennik   1 szt.

 • Toner LaserJet 1018 zamiennik   1 szt.

 • Toner Laserjet 3015 zamiennik   1 szt.

 • Toner KYOCERA KM - 1635 zamiennik   1 szt.

Druki do pobrania
24 maja 2011 r.

Zapytanie – sondaż rynku Nr MGOPS 02/2011Zamawiający:
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku.

Przedmiot zamówienia:

zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego tonerów do:

 • urządzenie wielofunkcyjne hp LaserJet 3015 (zamiennik)

 • KYOCERA KM-1635 (oryginał)

Druki do pobrania
20 stycznia 2011 r.

Rozstrzygnięcie zapytania sondażowego MGOPS Nr 01/2011 dotyczącego świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dostosowanych do potrzeb dziecka z zaburzeniami psychicznymi- autyzmem w miejscu jego zamieszkania na terenie miasta Wąchock w wymiarze około 12 godzin miesięcznie ( około 144 godzin w okresie realizacji zamówienia) w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia (…).

W wyniku przeprowadzonego sondażu MGOPS Nr 01/2011 wybrany został, który zaoferował konkurencyjną cenowo ofertę na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w okresie od 21 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r. z Wykonawcą tym zawarta zostanie umowa na realizację przedmiotu zamówienia uwzględnionego w prowadzonym sondażu MGOPS Nr 01/2011.

Stronami umowy są:
Zamawiający: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock.
Wykonawca: Pani Bernadeta Malik- pedagog.
Termin wykonania zamówienia: 21 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r.

Przedmiot zamówienia finansowany jest ze środków Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąchocku na 2011r. Rozdział 852228 specjalistyczne usługi opiekuńcze.
Osoby zainteresowane dodatkowymi informacjami na temat powyższego rozstrzygnięcia proszone są o kontakt z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wąchocku.

11 stycznia 2011 r.

ZAPYTANIE SONDAŻOWE MGOPS Nr 01 / 2011


Zgodnie z potrzebami w zakresie świadczenia specjalistycznych usług dla osoby ze schorzeniem psychicznym - Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku prosi o przedstawienie oferty na przedstawione zapytanie – sondaż rynku
dotyczący:

świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dostosowanych do potrzeb dziecka z zaburzeniami psychicznymi- autyzmem w miejscu jego zamieszkania na terenie miasta Wąchock w wymiarze około 12 godzin miesięcznie (około 144 godzin w okresie realizacji zamówienia) w zakresie uczenia i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia (…).

Druki do pobrania
27 czerwca 2010 r.

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
Numer ogłoszenia: 167399 - 2010

Organizacja warsztatów umiejętności społecznych, indywidualnych konsultacji z psychologiem oraz szkoleń zawodowych w ramach realizacji projektu systemowego pn. Aktywna integracja w gminie Wąchock.

Druki do pobrania
04 czerwca 2010 r.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty o wartości poniżej 14 000 EURO
na usługę organizacji kolonii letnich nad morzem dla dzieci z terenu gminy Wąchock


Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku informuje, że w odpowiedzi na zapytanie ofertowe - sondaż rynku Nr MGOPS 03/2010 z dnia 18.05.2010r. wpłynęło 4 oferty na usługę organizacji 14 dniowych kolonii letnich z programem socjoterapeutycznym nad morzem dla minimum 30 dzieci w wieku 9-16 lat pochodzących z rodzin najuboższych, dysfunkcyjnych i patologicznych finansowanych z Gminnego Programu Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii i Przemocy w Rodzinie na 2010r.
Najkorzystniejszą ofertę przedstawiło “PROFI – STUDIO” Pracownia Psychoterapii, Profilaktyki i Rehabilitacji 25-437 Kielce os. Na Stoku 32/21. Powyższa Firma zaoferowała najniższą cenę za powyższą usługę i najatrakcyjniejszy program kolonii.
Z przedłożonymi ofertami na wykonanie usługi można zapoznać się w siedzibie MGOPS w Wąchocku ul. Wielkowiejska 1– pokój Nr 6 I piętro.

18 maja 2010 r.

ZAPYTANIE SONDAŻOWE Nr MGOPS - 03 / 2010


W wyniku zaplanowanych w Gminnym Programie Profilaktyki, Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani i Przemocy w Rodzinie na 2010r zadań w zakresie zorganizowania kolonii letnich dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Wąchock, Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku prosi o przedstawienie oferty na zapytanie -sondaż rynku.

Druki do pobrania
15 marca 2010 r.

Konkurs grantowy "Na dobry początek!" – nabór rozpoczęty


Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego im. J. K. Steczkowskiego ogłasza trzecią edycję konkursu grantowego: „Na dobry początek!” o dofinansowanie projektów edukacyjnych dla dzieci w wieku 3 - 5 lat mieszkających na terenach wiejskich i w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców.
Listy intencyjne można składać do 17 maja 2010 r.

W konkursie dofinansowane będą projekty w dwóch ścieżkach:
ścieżka I – nowatorskie projekty w zakresie edukacji bądź wychowania, kierowane do dzieci w wieku 3 - 5 lat,
ścieżka II – projekty mające na celu ułatwienie dostępu do edukacji w grupach rówieśniczych dzieciom w wieku 3 - 5 lat na terenach, na których nie ma dostępu do przedszkoli lub jest on utrudniony. Projekty powinny uwzględniać zaangażowanie rodziców /opiekunów w ich współtworzenie.

O dofinansowanie mogą ubiegać się podmioty niedziałające dla osiągnięcia zysku: stowarzyszenia, fundacje, świetlice wiejskie, biblioteki, domy kultury, przedszkola i pozostałe instytucje działające dla dobra publicznego, mające osobowość prawną i zarejestrowane w miejscowościach do 20 tys. mieszkańców.

Aby wziąć udział w konkursie należy zapoznać się z regulaminem oraz przesłać list intencyjny na formularzu przedstawionym przez Fundację do 17 maja na adres: Fundacja im. J.K. Steczkowskiego, al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa

Regulamin konkursu oraz formularz wniosku intencyjnego znajdują się na stronie internetowej: www. fundacja-steczkowskiego.pl,

Informacji na temat konkursu udziela Anna Biernat, email: fundacja@fundacja-steczkowskiego.pl,
Tel. (22)522 93 75 w godz. 9.00-13.00, z wyłączeniem piątków.

15 marca 2010 r.

KOMUNIKAT W SPRAWIE ZAKOŃCZENIA REKRUTACJI DO PROJEKTU SYSTEMOWEGO PN. "AKTYWNA INTEGRACJA W GMINIE WĄCHOCK"


Gmina Wąchock/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku uprzejmie informuje, iż w wyniku weryfikacji Wstępnych Deklaracji Udziału w projekcie systemowym pn. "Aktywna integracja w Gminie Wąchock" realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, a także w wyniku oceny spełnienia warunków określonych w regulaminie rekrutacji, do udziału w projekcie zakwalifikowano 20 osób z Gminy Wąchock, z którymi zawarte zostaną kontrakty socjalne. Lista niniejszych osób dostępna jest w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąchocku.

24 czerwca 2009 r.

KOMUNIKAT W SPRAWIE PRZEDŁUŻENIA DO DNIA 31 PAŹDZIERNIKA 2009 R. OKRESU ZASIŁKOWEGO, NA KTÓRY USTALANE JEST PRAWO DO ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH


Zgodnie z nowelizacją ustawy o świadczeniach rodzinnych okres zasiłkowy został ustalony na okres od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego.
W związku z tym, bieżący okres zasiłkowy, który rozpoczął się 1 września 2008 r., został przedłużony do 31 października 2009 r.

Decyzje o przedłużeniu obecnego okresu zasiłkowego zostaną wydane z urzędu.

Wnioski na nowy okres zasiłkowy 2009/2010 będą przyjmowane od 1 września 2009r.

24 czerwca 2009 r.

KOMUNIKAT BECIKOWE


Od 1 listopada 2009 r., przy ubieganiu się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, jak również o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka (potocznie BECIKOWE), wymagane będzie przedłożenie zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że matka dziecka pozostawała pod opieką lekarską przez okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, określi, w drodze rozporządzenia, formę opieki medycznej oraz wzór wymaganego zaświadczenia.

Powyższy warunek nie dotyczy opiekunów prawnych dziecka i osób, które wystąpiły do sądu o przysposobienie dziecka. Wymóg ten nie dotyczy także osób, które złożą wnioski o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka przed 1 listopada 2009 r. Opisane zmiany wynikają z art. 7 i 18 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2008 r., Nr 237, poz. 1654).

 
 
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego