O pomocy - Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

O pomocy

Pomoc społeczna

Realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej

  • Zasiłki i pomoc w naturze


Stosownie do rozeznanych potrzeb i możliwości finansowych, ośrodek organizuje różne formy pomocy dla osób znajdujących się w niedostatku z powodu ubóstwa, sieroctwa, bezrobocia, niepełnosprawności długotrwałej lub ciężkiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyństwa, wielodzietności, bezradności w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych.

Świadczona pomoc to głównie pomoc pieniężna w postaci zasiłków stałych, okresowych, celowych, celowych specjalnych oraz opłacenie składki na ubezpieczanie zdrowotne od przyznanych świadczeń (zasiłków stałych).

Wszystkie świadczenia z pomocy społecznej realizowane przez ośrodek przyznawane są na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub z urzędu.

Przyznawanie w/w form pomocy odbywa się każdorazowo po przeprowadzeniu diagnozy sytuacji osób i rodzin przy pomocy narzędzia badawczego jakim jest wywiad środowiskowy przeprowadzony w miejscu zamieszkania wnioskodawcy.


Jedną z ważniejszych form pomocy pieniężnej jest pomoc realizowana w formie posiłków dla dzieci i młodzieży w szkole oraz w postaci zasiłków celowych na zakup art. żywnościowych do przygotowania posiłków. Zapewnienie gorącego posiłku osobom potrzebującym należy do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym. Realizacja tej formy możliwa jest głównie w oparciu o środki pozyskane w ramach dotacji celowej budżetu państwa oraz środki własne gminy na realizację wieloletniego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Program ten realizowany jest w latach 2006-2009 i ma na celu; upowszechnienie zdrowego stylu żywienia, rozwój bazy żywieniowej ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb dzieci i młodzieży oraz wsparcie gmin w wypełnianiu zadań własnych o charakterze obowiązkowym w zakresie dożywiania dzieci oraz zapewnienia posiłku osobom jego pozbawionym, ze szczególnym uwzględnieniem osób z terenów objętych wysokim poziomem bezrobocia i ze środowisk wiejskich.

  • Świadczenia niepieniężne realizowane przez MGOPS


Praca socjalna


Podstawowym obowiązkiem pracownika socjalnego jest praca socjalna. Ustawa o pomocy społecznej w 9 art. 6 pkt. 12 definiuje ją jako działalność zawodową pracowników socjalnych, mająca na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmocnieniu lub odzyskaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

Priorytetowym działaniem pracowników socjalnych ośrodka nie jest tylko udzielanie pomocy materialnej, ale przede wszystkim prowadzenie pracy socjalnej. Jest to forma pomocy, która z uwagi na złożoność sytuacji osobistych, materialnych wymaga dużego zaangażowania pracowników socjalnych oraz znajomości przepisów prawa z różnych dziedzin oraz pochłania najwięcej czasu pracy pracowników.

Jest to działanie, które koncentruje się na rozwiązywaniu najróżniejszych problemów osób i rodzin począwszy od motywowania osób bezrobotnych do poszukiwania pracy, udzielania porad z zakresu prawa rodzinnego, cywilnego, karnego, wsparcia psychologicznego oraz przekazywania informacji o istniejących możliwościach uzyskania informacji z innych źródeł.

Kontrakt socjalny
jest to nowy element metodycznego postępowania pracownika socjalnego wobec klientów pomocy społecznej. Określa on zasady współdziałania pracownika socjalnego z określonymi beneficjentami pomocy społecznej na rzecz poprawy ich sytuacji życiowej. Kontrakt nie wprowadza radykalnych, szybkich zmian, ale umożliwia osiąganie niewielkich postępów, które składają się na zmianę oraz poprawę sytuacji osób z którymi się je zawiera.


Usługi opiekuńcze w domu


Dla osób samotnych lub osób w rodzinie, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób a są jej pozbawione, ośrodek organizuje i świadczy pomoc usługową w postaci usług opiekuńczych w domu. Usługi obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, podstawową opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Świadczenie usług opiekuńczych jest zadaniem własnym o charakterze obowiązkowym.

Pomoc instytucjonalna

Osobom wymagającym całodobowych usług opiekuńczych z powodu wieku lub niepełnosprawności, które nie mogą samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu i którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, ośrodek organizował pomoc w formie skierowania do Domów Pomocy Społecznej i ponosił opłaty za ich pobyt.

W 2008r. do domów pomocy skierowano 2 osoby z terenu gminy, za które ośrodek ponosił częściową odpłatność.


Pracownicy ośrodka przy wykonywaniu codziennych obowiązków współpracują z różnymi instytucjami takimi jak: Komisariat Policji w Wąchocku, szkołami na terenie gminy, Sądem Rejonowym w Starachowicach (kuratorami sadowi), SZOZ, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Starachowicach, Powiatowym Urzędem Pracy w Starachowicach oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie gminy.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego