Formy pomocy - Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Formy pomocy

Pomoc społeczna

Zasiłek stały przysługuje: (art. 37 ust.: 1, 2, 3 i 4 ustawy o pomocy społecznej)

 • pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

 • pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.


Zasiłek stały ustala się w wysokości:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej – różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby z tym, że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 444 zł miesięcznie;

 • w przypadku osoby w rodzinie – różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie;


Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.


Zasiłek okresowy przysługuje:
(art. 38 ust.: 1, 2 i 4 ustawy o pomocy społecznej)

 • w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego,

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej;

 • rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny.


Zasiłek okresowy ustala się:

 • w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby z tym, że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 418 zł miesięcznie;

 • w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.


Kwota zasiłku okresowego nie może być niższa niż 20 zł miesięcznie.


Zasiłek celowy może być przyznany:
(art. 39 ust.: 1, 2, 3 i 4 ustawy o pomocy społecznej)

 • na zaspokojenie niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu;

 • osobom bezdomnym i innym osobom niemającym dochodu oraz możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia na pokrycie części lub całości wydatków na świadczenia zdrowotne;

 • w formie biletu kredytowanego.


Art. 40 ust.: 1 i 2 pozwala na przyznanie zasiłku celowego:

 • osobie albo rodzinie, która poniosła straty w wyniku zdarzenia losowego;

 • osobie albo rodzinie, które poniosły straty w wyniku klęski żywiołowej lub ekologicznej.


Specjalny zasiłek celowy
może być przyznany w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie albo rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny. (art. 41 ustawy o pomocy społecznej)

Świadczenia niepieniężne


Składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe
(art. 42 ustawy o pomocy społecznej)

 • za osobę, która zrezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującymi matką, ojcem lub rodzeństwem, ośrodek pomocy społecznej opłaca składkę na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, jeżeli dochód na osobę w rodzinie osoby opiekującej się nie przekracza 150 % kwoty kryterium dochodowego na osobę w rodzinie i osoba opiekująca się nie podlega obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym z innych tytułów lub nie otrzymuje emerytury albo renty. Dotyczy to również osób, które w związku z koniecznością sprawowania opieki pozostają na bezpłatnym urlopie,

 • przez ojca i matkę należy rozumieć również ojca i matkę współmałżonka,

 • konieczność sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad osobami stwierdza lekarz ubezpieczenia zdrowotnego w zaświadczeniu wydanym nie wcześniej niż na 14 dni przed złożeniem wniosku o przyznanie świadczenia,

 • składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w wysokości określonej przepisami o systemie ubezpieczeń społecznych jest opłacana przez okres sprawowania opieki,

 • składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe nie przysługuje osobie, która w dniu złożenia wniosku o przyznanie świadczenia:

• ukończyła 50 lat i nie posiada okresu ubezpieczenia (składkowego i nieskładkowego) wynoszącego co najmniej 10 lat;
• posiada okres ubezpieczenia (składkowy i nieskładkowy) wynoszący 20 lat w przypadku kobiet i 25 lat w przypadku mężczyzn.
Przy ustalaniu okresu ubezpieczenia okresy nieskładkowe ustala się w wymiarze nieprzekraczającym jednej trzeciej udowodnionych okresów składowych.

Wszelka pomoc finansowa wymaga wydania pisemnej decyzji administracyjnej na dany rodzaj świadczenia. Decyzja wydawana jest na jedną z osób z danego środowiska występującą z wnioskiem o pomoc.
W pojęciu pomocy społecznej przez środowisko rozumie się zarówno osoby samotne jak i rodzinę, tj. osoby wspólnie zamieszkałe prowadzące wspólne gospodarstwo domowe (mogą być spokrewnione lub niespokrewnione).

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego