Zasady udzielania pomocy - Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Zasady udzielania pomocy

Pomoc społeczna

Osoby lub rodziny ubiegające się o przyznanie świadczeń z ośrodka pomocy społecznej muszą spełniać kryterium dochodowe określone w art. 8 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.), wynoszące:

 • 701 zł na osobę samotnie gospodarującą,

 • 528 zł na osobę w rodzinie.


przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednej z przedstawionych obok dysfunkcji:

 • ubóstwo,

 • sieroctwo,

 • bezdomność,

 • bezrobocie,

 • niepełnosprawność,

 • długotrwałej lub ciężka choroba,

 • przemoc w rodzinie,

 • potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietność,

 • bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego,

 • brak umiejętności w przystosowaniu do życia młodzieży opuszczającej placówki opiekuńczo – wychowawcze,

 • alkoholizm,

 • narkomania,

 • zdarzenie losowe i sytuacja kryzysowa,

 • klęska żywiołowa lub ekologiczna.


Świadczenia pomocy społecznej udzielane są na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego, bądź innej osoby, za zgodą osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.
Przyznanie świadczeń z pomocy społecznej następuje w formie decyzji administracyjnej. Decyzję administracyjną o przyznaniu lub odmowie przyznania świadczenia wydaje się po przeprowadzeniu przez pracownika socjalnego rodzinnego wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby lub rodziny albo w miejscu ich pobytu.


W toku wywiadu ustala się sytuację osobistą i majątkową osoby lub rodziny ubiegającej się o przyznanie świadczenia pomocy społecznej oraz powody ubiegania się o te świadczenia. Wywiad powinien być przeprowadzony w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji o potrzebie przyznania świadczeń, a w sytuacjach wymagających bezzwłocznego przyznania świadczeń – nie później niż w ciągu 2 dni.


Pracownik socjalny jest obowiązany poinformować osobę zainteresowaną lub rodzinę ubiegająca się o świadczenie, że udzielenie informacji niezgodnych ze stanem faktycznym lub nie zgłoszenie o zmianie sytuacji osobistej lub majątkowej stanowi przesłankę do dochodzenia przez ośrodek pomocy społecznej zwrotu nienależnie pobranych świadczeń.


W wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego pracownik socjalny wspólnie z osobą zainteresowaną ustala wstępny plan działań i pomocy (w indywidualnych przypadkach sporządzenie kontraktu socjalnego) w zakresie:

 • niezbędnych działań, do których zobowiązuje się osoba lub rodzina, mających na celu przezwyciężenie trudnej sytuacji, w której się znalazły,

 • proponowanych przez pracownika socjalnego świadczeń na rzecz osoby zainteresowanej lub rodziny.


U osób, którym przyznano świadczenie pomocy społecznej, wywiad środowiskowy powinien być aktualizowany nie rzadziej niż co 6 miesięcy.


Osoby i rodziny korzystające ze świadczeń pieniężnych pomocy społecznej są obowiązane poinformować właściwy organ o każdej zmianie w ich sytuacji osobistej i majątkowej, które wiąże się z podstawą do przyznania świadczeń.

Osobie odbywającej karę pozbawienia wolności nie przysługuje prawo do świadczeń z pomocy społecznej.
Osobie tymczasowo aresztowanej zawiesza się prawo do świadczeń z pomocy społecznej. Za okres tymczasowego aresztowania nie udziela się świadczeń.

Sytuację osobistą, rodzinną, dochodową i majątkową osoby lub rodziny ustala się
na podstawie następujących dokumentów:


 • dowód osobisty lub inny dokumentu stwierdzającego tożsamość;

 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka lub książeczki zdrowia dziecka (do wglądu) – w przypadku gdy dziecko nie figuruje w dowodzie osobistym opiekuna prawnego;

 • dokument określający status cudzoziemca w Rzeczypospolitej Polskiej;

 • decyzja właściwego organu w sprawie renty, emerytury, świadczenia przedemerytalnego lub zasiłku przedemerytalnego;

 • orzeczenie komisji do spraw inwalidztwa i zatrudnienia wydanego przed dniem 1 września 1997 r., orzeczenie o niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji, orzeczenie komisji lekarskiej;

 • orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;

 • zaświadczenie pracodawcy o wysokości zatrudnienia, zawierającego informacje o wysokości potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenia chorobowe;

 • zaświadczenie o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło albo w okresie członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych (usług rolniczych), zawierającego informacje o potrąconej zaliczce na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w części finansowanej przez ubezpieczonego oraz składki na ubezpieczenie chorobowe;

 • zaświadczenie pracodawcy o okresie zatrudnienia, w tym o okresach, za które były opłacane składki na ubezpieczenia społeczne, oraz o okresach nieskładkowych;

 • dowód otrzymania renty lub emerytury, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego;

 • zaświadczenie urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych;

 • zaświadczenie wystawionego przez szkołę potwierdzającego kontynuowanie nauki w gimnazjum, szkole ponadgimnazjalnej, szkole ponadpodstawowej lub wyższej;

 • decyzja starosty o uznaniu lub odmowie uznania za osobę bezrobotną, utracie statusu osoby bezrobotnej, o przyznaniu, odmowie przyznania, wstrzymaniu, wznowieniu wypłaty oraz utracie lub pozbawieniu prawa do zasiłku dla bezrobotnych, dodatku szkoleniowego, stypendium, dodatku aktywizacyjnego albo zaświadczenia o pozostawaniu w ewidencji bezrobotnych lub poszukujących pracy;

 • decyzja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o ustaleniu kapitału początkowego;

 • zaświadczenie Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego zobowiązanie do opłacania składki na ubezpieczenie społeczne rolników;

 • zaświadczenie Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o zadeklarowanej podstawie wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą;

 • zaświadczenie, o którym mowa w art. 8 ust. 7 i 8 ustawy, wydanego przez naczelnika właściwego urzędu skarbowego;

 • oświadczenie o uzyskaniu dochodu, o którym mowa w art. 8 ust. 11 i 12 ustawy;

 • zaświadczenie lub decyzji organów przyznających świadczenia pieniężne;

 • oświadczenie o stanie majątkowym.


Do dochodu nie wlicza się:

 • podatku,

 • przyznanych jednorazowych świadczeń oraz pomocy w naturze,

 • składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne,

 • alimentów świadczonych przez rodzinę na rzecz innych osób.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego