O pomocy - Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

O pomocy

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
Warto wiedzieć, że po pomoc można zgłosić się w każdym momencie życia i może to zrobić zarówno ofiara przemocy, sprawca przemocy, jak i świadek przemocy w rodzinie.

Poznaj swoje prawa i dowiedz się czego możesz wymagać od służb, które mają ciebie chronić, zapoznaj się z ich kompetencjami. Policja, prokuratura, pomoc społeczna, gminne komisje rozwiązywania problemów alkoholowych, lekarze i pielęgniarki, organizacje pozarządowe mogą okazać się Tobie pomocne. Do nich możesz zwrócić się o pomoc zawsze kiedy jej potrzebujesz.

Policja
Policja ustawowo zobowiązana jest do podjęcia stosownych kroków abyśmy mogli czuć się bezpiecznie w swoim domu. Skuteczna interwencja polega na zatrzymaniu sprawcy jeśli stwarza zagrożenie dla otoczenia. Domagaj się, aby policjanci wypełnili Niebieską Kartę. Policja powinna cię poinformować, w jaki sposób może ci pomóc oraz zostawić adresy instytucji pomagających ofiarom przemocy domowej.

Masz prawo do:
 • uzyskania od policjantów zapewnienia doraźnego bezpieczeństwa,
 • wykorzystania dokumentacji z interwencji policyjnych jako dowodów w sprawie karnej przecie sprawcy przemocy,
 • uzyskania informacji, kto przyjechał na wezwanie,
 • zgłoszenia interweniujących policjantów na świadków w sprawie sądowe.

Uwaga!

Zapisz numery służbowe policjantów oraz datę i godzinę ich przyjazdu bowiem informacje o interwencjach policji stanowią ważne dowody w sprawie karnej.
Jeśli policjanci odmówili pomocy albo udzielili ją w sposób niewłaściwy możesz złożyć skargę do Komendanta Komisariatu, Komendanta Rejonowego Policji , Komendanta Wojewódzkiego Policji.

Prokuratura
Zawidom o popełnieniu przestępstwa prokuraturę lub policję. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że popełniono przestępstwo prokuratura wspólnie z policją ma obowiązek:
 • wszcząć postępowanie przygotowawcze w celu sprawdzenia czy faktycznie popełniono przestępstwo,
 • wyjaśnienia okoliczności czynu,
 • zebrania i zabezpieczenia dowodów,
 • ujęcia sprawcy,
 • w uzasadnionym przypadku zastosować środek zapobiegawczy wobec sprawcy przemocy w postaci dozoru policyjnego lub tymczasowego aresztowania.

Założenie sprawy karnej jest bezpłatne. Przy zakładaniu sprawy karnej bardzo istotne są następujące dowody:
 • zaświadczenia lekarskie( obdukcje oraz wizyty u lekarza w Rejonowej Przychodni Zdrowia),
 • lista świadków-zeznawać w sprawie mogą osoby obce i członkowie rodziny ( wystarczy podać dane świadków, nie trzeba pytać ich o zgodę),
 • interwencje policji,
 • sprawozdanie z kasety z nagraniem awantury domowej ( polega na dokładnym przepisaniu wszystkiego, co znajduje się na takiej kasecie bez własnych komentarzy).

W zależności od oceny zebranego materiału dowodowego postępowanie może zakończyć się skierowaniem aktu oskarżenia do sądu, umorzeniem dochodzenia lub warunkowym umorzeniem.

Placówki porozumienia NIEBIESKA LINIA lub/i organizacje pozarządowe
W Polsce powstaje coraz więcej organizacji pomagających ofiarom przemocy w rodzinie, zarówno o zasięgu lokalnym jak i ogólnopolskim. Informacji o działalności lokalnych organizacji pozarządowych możesz szukać w swojej gminie, w ośrodku pomocy społecznej, w przychodni, poradni, szkole, komisariacie oraz w Ogólnopolskim Pogotowiu dla Ofiar Przemocy w Rodzinie ( 0 801 120 002; ( 022 666 00 60).

Organizacje pozarządowe prowadzą:
 • punkty informacyjno-konsultacyjne,
 • telefony zaufania,
 • schroniska
 • hostele świetlice dla dzieci.

W ramach swojej działalności m.in. oferują:
 • pomoc psychologiczną grupową lub indywidualną,
 • pomoc prawną w tym pisanie pozwów, wniosków itp.,
 • pomoc socjalną,
 • grupy wsparcia,
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i innych.

Gminna Komisja rozwiązywaniu Problemów Alkoholowych
Gdy aktom przemocy towarzyszy picie alkoholu, możesz powiadomić gminną komisję rozwiązywania problemów alkoholowych, która zgodnie z prawem powinna:
 • przeprowadzić dokładne rozeznanie w sytuacji ( wywiad środowiskowy),
 • wezwać osobę na rozmowę ostrzegawczą, informującą o prawnych konsekwencjach stosowania przemocy wobec bliskich,
 • w przypadku stwierdzenia bądź podejrzenia popełnienia przestępstwa powiadomić prokuraturę i wnioskować o objęcie rodziny działaniami prewencyjnymi, np. poprzez wizyty dzielnicowego,
 • wnioskować do sądu rejonowego o zastosowanie wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego.

Pomoc społeczna
Jeśli potrzebujesz pomocy materialnej pierwsze kroki skieruj do Ośrodka Pomocy Społecznej. Celem działania pomocy społecznej jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych. Bezpośrednią pomocą rodzinom potrzebującym zajmują się pracownicy socjalni działający zgodnie z ustaloną rejonizacją. Aby skorzystać z pomocy ośrodka skontaktuj się osobiście lub telefonicznie z pracownikiem socjalnym.
Pracownik socjalny może:
 • udzielić informacji o przysługujących świadczeniach i formach pomocy,
 • udzielić pomocy finansowej w formie zasiłków stałych, okresowych, celowych,
 • udzielić pomocy rzeczowej, np. przekazanie odzieży, żywności,
 • wskazać miejsca zajmujące się pomaganiem ofiarom przemocy,
 • w razie potrzeby bądź na życzenie zainteresowanych zwraca się do policji o podjęcie działań prewencyjnych wobec sprawcy, zgodnie z kompetencjami policji,
 • wypełnić Niebieską Kartę.

Służba zdrowia
W przypadku przemocy domowej często dochodzi do urazów fizycznych i psychicznych. Jeśli zostałaś pobita zwróć się do swojego lekarza pierwszego kontaktu o udzielenie pomocy medycznej. Oprócz udzielania pomocy medycznej lekarz jest zobowiązany do wystawienia na Twoją prośbę zaświadczenia lekarskiego o doznanych obrażeniach i podjętym leczeniu. Jeśli zostałaś pobita lub zgwałcona możesz zwrócić się do lekarza sądowego o wydanie obdukcji. Obdukcja oraz zaświadczenie wystawione przez lekarza możesz przedstawić w sądzie lub prokuraturze jako dowód w sprawie.
Pracownicy służby zdrowia mogą wypełnić Niebieską Kartę.
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego