Ważne dokumenty - Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Ważne dokumenty

Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie
  1. Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie z dnia 29 lipca 2005r. ( Dz. U. 2005 Nr 180 poz. 1493)
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 roku w sprawie Procedury Niebieskiej Karty oraz wzorów formularzy Niebieska Karta
  3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 roku w sprawie wzoru zaświadczenia o przyczynach i rodzaju uszkodzeń ciała związanych z użyciem przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2010 Nr 201 poz. 1334)
  4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 lutego 2011 roku w sprawie standardu podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie, kwalifikacji osób zatrudnionych w tych ośrodkach, szczegółowych kierunków prowadzenia oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych wobec osób stosujących przemoc w rodzinie oraz kwalifikacji osób prowadzących oddziaływania korekcyjno-edukacyjne( Dz. U. z 2011r. nr 50 poz. 259)
  5. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie Zespołu Monitorującego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie (Dz. U. z 2011r. Nr 28 poz. 146)
  6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 marca 2011 roku w sprawie procedury postępowania przy wykonywaniu czynności odbierania dziecka z rodziny w razie bezpośredniego zagrożenia zdrowia dziecka w związku z przemocą w rodzinie ( Dz. U. z dnia 18 kwietnia 2011r.)
  7. Rozporządzenie Ministra Pracy I Polityki Społecznej w sprawie organizacji nadzoru i kontroli nad realizacją zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie
  8. Wytyczne Prokuratora Generalnego z dnia 21 grudnia 2011 roku dotyczące zasad postępowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie
  9. Wytyczne nr 2 Komendanta Głównego Policji z dnia 7 grudnia 2011 roku w sprawie sposobu postępowania policjantów podczas realizacji procedury Niebieskiej Karty .
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego