Rządowy program osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Rządowy program osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne

Świadczenia

RZĄDOWY PROGRAM OSÓB POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE


Rada Ministrów, w dniu 27 września 2011r., przyjęła uchwałę Nr 182/2011 ustanawiającą rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Uchwała przewiduje, że osoby mające w listopadzie lub grudniu 2011r. prawo do świadczenia pielęgnacyjnego na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r., Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) otrzymują dodatkowe świadczenie w wysokości 100 zł miesięcznie (kwota pomocy określona jest w § 2 ust.2 ww. uchwały). Pomoc będzie przyznawana na wniosek ww. osób.

W dniu 4 października 2011r., Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków realizacji, wskazanego wyżej, rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (Dz. U. z dnia 7 października 2011r., Nr 212, poz.1262).

Zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia, pomoc będzie wypłacana w przyjętym w danej gminie terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego w listopadzie lub grudniu 2011r. Będzie ją przyznawał i wypłacał organ właściwy realizujący w danej gminie świadczenia rodzinne.

Osoba mająca ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego musi złożyć do ww. organu wniosek o przyznanie pomocy (nie został określony wzór takiego wniosku co oznacz, że jego forma jest dowolna). Wniosek powinien zostać złożony w terminie do 31 października 2011r. Osoby, którym świadczenie pielęgnacyjne za miesiąc listopad lub grudzień 2011r. będzie przyznane po 31 października 2011r., wniosek o przyznanie pomocy powinny złożyć w terminie 7 dni od dnia, w którym decyzja o przyznaniu prawa do świadczenia pielęgnacyjnego stała się ostateczna.

Wnioski złożone po upływie ww. terminów zostaną pozostawione bez rozpoznania.

Jest to pomoc w kwocie 100 zł miesięcznie i zgodnie z ww. rozporządzeniem Rady Ministrów, przysługuje osobom mającym ustalone prawo do świadczenia pielęgnacyjnego za miesiąc listopad lub grudzień 2011r. oraz realizowana jest w terminie wypłaty świadczenia pielęgnacyjnego za miesiąc listopad i grudzień 2011r. Oznacza to, że w każdym z ww. miesięcy, osobie mającej za dany miesiąc prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, należy wypłacić po 100 zł pomocy.

Pomoc nie jest świadczeniem rodzinnym i nie powoduje zmiany podstawy opłacenia przez organ właściwy składek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne.

 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego