Zasiłek rodzinny - Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Zasiłek rodzinny

Świadczenia

ZASIŁEK RODZINNY 2023/2024
Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku informuje, że wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2023/2024 będą przyjmowane od dnia  1 sierpnia 2023r. (Zgodnie z art. 26 ustawy o świadczeniach rodzinnych).

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami do dnia 31 sierpnia 2023r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad następuje do dnia  30 listopada 2023r.. 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 01 września 2023r. do  dnia 31 października 2023r., ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących następuje do dnia  30 grudnia 2023r.. 

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 listopada do dnia 31 grudnia, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących następuje do ostatniego lutego 2024 r.

Zasiłek rodzinny ma na celu częściowe pokrycie wydatków na utrzymanie dziecka. Zasiłek rodzinny przysługuje tym osobom, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 674,00 zł. W przypadku gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód rodziny w przeliczeniu na osobę albo dochód osoby uczącej się nie przekracza kwoty 764,00 zł. Zasiłek rodzinny przysługuje do ukończenia przez dziecko: 18 roku życia lub nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, albo 24 roku życia jeżeli kontynuuje naukę w szkole lub w szkole wyższej i legitymujące się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Do wniosku należy dołączyć odpowiednio:
 • Odpis zupełny aktu urodzenia (w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany)
 • Ksero prawomocnego Wyroku Sądowego o zasądzeniu alimentów, orzekające rozwód/separację
 • orzeczenie o niepełnosprawności albo o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (jeśli w rodzinie jest niepełnosprawne dziecko)
 • Zaświadczenie lekarskie potwierdzające pozostawanie kobiety pod opieką medyczną
 • Ksero PIT 11, Pit 40 za 2022 r.
 • Ksero załącznik B lub ZG z PIT 36 za 2022 r. w przypadku działalności gospodarczej na zasadach ogólnych, dochodów uzyskanych za granicą, PIT 28  za 2022 r. w przypadku prowadzenia działalności na ryczałcie.
 • Ksero nakazu płatniczego potwierdzający wielkość gospodarstwa rolnego w 2022 r.
 • Zaświadczenie z KRUS (w przypadku pobierania zasiłku chorobowego w 2022 r.)
 • Zaświadczenie o kwocie pobranego stypendium socjalnego w 2022 r.
 • Zaświadczenie od komornika o kwocie wyegzekwowanych alimentów w 2022 r., potwierdzenie wpłat alimentów w 2022 r.,

W przypadku ubiegania się o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego należy dołączyć:
 • zaświadczenie pracodawcy o terminie urlopu wychowawczego i okresie, na jaki został udzielony, oraz o okresach zatrudnienia.

W przypadku, gdy okoliczności sprawy mające wpływ na prawo do świadczeń rodzinnych wymagają potwierdzenia innym dokumentem niż wyżej wymienione podmiot realizujący świadczenie  może domagać się takiego dokumentu.

W przypadku zmian w stosunku pracy:
 • świadectwa pracy, umowy o pracę, decyzje Urzędu pracy
 • zaświadczenie o wynagrodzeniu/ zasiłku dla bezrobotnych/ stypendium stażowym z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty (kwota netto)


Klauzula informacyjna – realizacja wniosku o świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia rodzinne

Administratorem Danych Osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku,
ul. Kolejowa 19, 27-215 Wąchock, e-mail: biuro@mgops.wachock.pl (od 1.01.2023), tel. 41 271 50 34.
Z naszym Inspektorem Ochrony Danych Krzysztof Kowal, można skontaktować się przy pomocy adresu e-mail iod_mgops@rodo.pl

Administrator przetwarza Państwa dane w celu realizacji wniosku o świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2023 r. poz. 390 ze zm.).

Okres przechowywania danych:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67) – kategoria danych B5.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych oraz przysługujących praw znajduje się na stronie internetowej https://www.mgopswachock.pl/ogloszenia.html#RODO
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego