Świadczenia rodzinne - Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Świadczenia rodzinne

Świadczenia


Ośrodek realizuje zadania zlecone z zakresu ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006r Nr 139, poz. 992 z późn. zm.).

Świadczeniami rodzinnymi są:

 • zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego;

 • świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny i świadczenie pielęgnacyjne;


Do zasiłku rodzinnego przysługują dodatki z tytułu:

 • urodzenia dziecka;

 • opieki nad dzieckiem;

 • samotnego wychowywania dziecka;

 • samotnego wychowywania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych na skutek upływu ustawowego okresu jego pobierania;

 • wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej;

 • ształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego;

 • rozpoczęcia roku szkolnego;

 • podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania;


Do świadczeń opiekuńczych zaliczamy:

 • zasiłek pielęgnacyjny;

 • świadczenie pielęgnacyjne;


W celu usprawnienia obsługi oraz wyręczenia wnioskodawców świadczeń rodzinnych z obowiązku osobistego dostarczenia zaświadczeń o wysokościach dochodu osiągniętego w 2007r. z Urzędu Skarbowego w Starachowicach, Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej zawarł porozumienie  z Urzędem Skarbowym na podstawie którego ośrodek występował w imieniu wnioskodawców do urzędu o wydanie stosownych zaświadczeń i odbierał je osobiście.


Klauzula informacyjna – realizacja wniosku o świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia rodzinne

Administratorem Danych Osobowych jest Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku,
ul. Kolejowa 19, 27-215 Wąchock, e-mail: biuro@mgops.wachock.pl (od 1.01.2023), tel. 41 271 50 34.
Z naszym Inspektorem Ochrony Danych Krzysztof Kowal, można skontaktować się przy pomocy adresu e-mail iod_mgops@rodo.pl

Administrator przetwarza Państwa dane w celu realizacji wniosku o świadczenia z funduszu alimentacyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2023 r. poz. 1300 ze zm.).

Okres przechowywania danych:
Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres określony w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67) – kategoria danych B5.

Więcej informacji na temat przetwarzania danych oraz przysługujących praw znajduje się na stronie internetowej https://www.mgopswachock.pl/ogloszenia.html#RODO
 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego