Cele pomocy - Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Cele pomocy

Nasz ośrodek

Celem pomocy społecznej jest zapewnienie dochodu na poziomie interwencji socjalnej dla osób nie posiadających dochodu lub o niskich dochodach, które są w wieku poprodukcyjnym lub są osobami niepełnosprawnymi, zapewnienie dochodu do wysokości poziomu interwencji socjalnej osobom i rodzinom o niskich dochodach, które wymagają okresowego wsparcia.

Zadaniem Ośrodka jest pomoc osobom i rodzinom w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych, których nie są w stanie pokonać, wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.


Ośrodek pomocy realizuje rożne formy pomocy, do których między innymi należy:

  • przyznawanie i wypłacanie przewidzianych ustawą świadczeń pieniężnych (zasiłki stałe, okresowe, celowe i na: zaspokojenie bieżących potrzeb, tj. zakup żywności, opału, leków, odzieży;

  • opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne;

  • opłacenie obiadów dla dzieci uczących się w szkołach;

  • świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania;

  • pomaganie w staraniach o umieszczenie i umieszczanie w Domach Pomocy Społecznej oraz ponoszenie w części kosztów pobytu w DPS;

  • świadczenie pomocy o charakterze niematerialnym polegającej na złożonych działaniach mających na celu pomoc w rozwiązywaniu różnych problemów, zapobieganiu dysfunkcjom osób i rodzin, doradztwie w ramach pracy socjalnej;

  • analiza i ocena zjawisk rodzących zapotrzebowanie na świadczenia z pomocy społecznej;

  • rozwijanie nowych form pomocy społecznej i samopomocy w ramach zidentyfikowanych potrzeb;

  • współpraca z instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie rozwiązywania problemów klientów ośrodka;

  • współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy w Starachowicach w zakresie aktywizacji osób bezrobotnych w tym kwalifikowanie osób bezrobotnych do pracy w ramach prac społecznie użytecznych oraz monitorowanie ich przebiegu.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego