Aktywna integracja - Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Aktywna integracja

POKL > POKL 2011

Wąchock, dn. 19 grudnia 2011r.


19 XII br. odbyło się spotkanie podsumowujące projekt pn. "Aktywna integracja w Gminie Wąchock", w którym udział wzięło 19 uczestników/uczestniczek projektu. Na spotkanie zakupiono paczki świąteczne dla wszystkich uczestników projektu, którzy mieli możliwość wypowiedzenia własnej opinii dotyczącej uczestnictwa w projekcie.

Wąchock, dn. 15 listopada 2011r.


W listopadzie zorganizowane zostały dwa ostatnie szkolenia, na jakie uczestnicy/uczestniczki projektu zostali/-ły skierowani/-e. Od 10 XI rozpoczęto realizację szkolenia "Pilarz" zaś w dniu dzisiejszym rozpoczęło się szkolenie "Bukieciarz-florysta".

Wąchock, dn. 20 października 2011r.


W październiku br. ruszyły kolejne szkolenia zawodowe dla uczestników/uczestniczek projektu pn. "Aktywna integracja w Gminie Wąchock". 05 X rozpoczęło się szkolenie "Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG", które potrwa do 29 XI zaś od dn. 19 X prowadzone jest szkolenia "Kucharz", dzięki któremu jego uczestnicy nabędą kwalifikacje uprawniające do wykonywania zawodu kucharza.

Wąchock, dn. 03 września 2011r.


Już od dziś rozpoczęto w ramach projektu pn. „Aktywna integracja w Gminie Wąchock” szkolenie zprawa jazdy kat. B. Uczestnicy i uczestniczki projektu, którzy wyrazili zainteresowanie zdobyciem uprawnień do prowadzenia pojazdów osobowych wezmą udział w 20 godzinach zajęć teoretycznych oraz 30 godzinach zajęć praktycznych nauki jazdy samochodem. W ramach projektu poniesiony zostanie koszt jednego egzaminu zewnętrznego na prawo jazdy kat. B dla każdej osoby, która bierze udział w szkoleniu.

Wąchock, dn. 22 sierpnia 2011r.


W dniach od 02 sierpnia 2012 r. do 18 sierpnia 2012 r. przeprowadzone zostały warsztaty umiejętności społecznych dla uczestników/uczestniczek projektu pn. "Aktywna integracja w Gminie Wąchock". Zajęcia warsztatowe objęły naukę umiejętności psychospołecznych, tj. komunikacji interpersonalnej, asertywności, odpowiedniej autoprezentacji. Z założenia warsztaty winny przyczynić się do zmiany postaw społecznych uczestników/uczestniczek projektu, podniesienia poczucia ich własnej wartości, wsparcia funkcjonowania i działania w grupie. W ramach zajęć warsztatowych zorganizowano jednodniowe spotkanie integracyjne, na którym wszyscy uczestnicy mogli się ze sobą dokładnie zapoznać i porozmawiać o swoich sukcesach i porażkach zawodowych. Na spotkanie przygotowano poczęstunek i zorganizowano grilla.

Od 11 sierpnia br. rozpoczęto realizację szkolenia zawodowego "Mobilny handlowiec z prawem jazdy kat. B". Szkolenia potrwa do 31 października 2012 r. a jego uczestnicy/uczestniczki nabędą uprawnienia i kwalifikacje zawodowe uprawniające do wykonywania zawodu handlowca.

Podobnie, od 22 sierpnia br. rozpoczęto realizację szkolenia "Opiekun osób zależnych", które potrwa do dn. 07 października br.

Wąchock, dn. 03 sierpnia 2011r.


02 sierpnia br. rozpoczęły się warsztaty umiejętności społecznych, skierowane do 19 uczestników/uczestniczek projektu pn. "Aktywna integracja w Gminie Wąchock". Warsztaty mają pomóc ich uczestnikom/uczestniczkom w zdobyciu umiejętności sprawnego poruszania się po rynku pracy. Obejmą następujące zagadnienia: integracja i funkcjonowanie w grupie, praca w zespole; budowanie poczucia własnej wartości, identyfikacja mocnych i słabych stron osobowości, rozpoznanie i analiza własnej wiedzy, umiejętności, zainteresowań, cech osobowości; skuteczne motywowanie siebie do działania, zmiana postaw życiowych; określenie celów - planowanie i realizacja zamierzonych celów; kontakty interpersonalne, i autoprezentacja; asertywność i radzenie sobie ze stresem.

Wąchock, dn. 23 czerwca 2011r.


Z dniem 22 czerwca br. zakończone zostały indywidualne konsultacje psychologiczne oraz indywidualne doradztwo zawodowe dla 19 uczestników/uczestniczek projektu pn. "Aktywna integracja w Gminie Wąchock".

Podczas indywidualnych zajęć z doradcą zawodowym wypracowane zostały dla każdej z osób Indywidualne Plany Działania oraz określone zostały konkretne szkolenia zawodowe, na jakie dana osoba zostanie skierowana. Szkolenia odpowiadać będą osobistym predyspozycjom oraz zainteresowaniom uczestników/uczestniczek projektu.

Indywidualne konsultacje psychologiczne pozwoliły uczestnikom/uczestniczkom projektu na uświadomienie sobie swoich mocnych i słabych stron oraz pozwoliły na rozbudzenie motywacji do zmiany własnej sytuacji życiowej osób biorących udział w projekcie.

Zajęcia ocenione zostały przez uczestników/uczestniczki projektu dość wysoko. Poszczególne osoby wyraziły zadowolenie z uczestnictwa w tego typu wsparciu deklarując wzrost swoich umiejętności społecznych.

Wąchock, dn. 23 maja 2011r.


Począwszy od dnia 23 maja br., 19 uczestników/uczestniczek projektu systemowego pn. „Aktywna integracja w Gminie Wąchock” rozpoczęło udział w indywidualnych konsultacjach psychologicznych mających na celu przygotowanie uczestników/uczestniczek wsparcia do odnalezienia się na rynku pracy dzięki identyfikacji ich mocnych i słabych stron. Zajęcia posłużą ponadto zwiększeniu u poszczególnych osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie, motywacji do poszukiwania zatrudnienia. Indywidualne konsultacje psychologiczne przeprowadzone zostaną przez firmę Centrum Biznesu i Promocji Kadr Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowcu Świętokrzyskim.


Wąchock, dn. 09 maja 2011r.


Od dnia 09 maja 2011r. 19 uczestników/uczestniczek projektu systemowego pn. „Aktywna integracja w Gminie Wąchock”, realizowanego w ramach Priorytetu VII PO KL, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1 rozpoczęło udział w indywidualnych i grupowych zajęciach z doradcą zawodowym. Celem organizowanych zajęć jest zdiagnozowanie potencjału i predyspozycji zawodowych uczestników/uczestniczek projektu, ich wspólna integracja oraz nauka funkcjonowania w grupie. Przeprowadzone zajęcia grupowe mają przygotować do intensywnego i efektywnego poszukiwania zatrudnienia oraz pisania dokumentów aplikacyjnych z wykorzystaniem technik komputerowych. Zajęcia indywidualne zaś zakończą się wypracowaniem Indywidualnych Planów Działania i pozwolą na ukierunkowanie wyboru konkretnych szkoleń zawodowych.


Wąchock, dn. 10 marca 2011 r.


W dniu 10 marca bieżącego roku, w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Wąchocku odbyło się spotkanie z osobami zainteresowanymi udziałem w projekcie systemowym pn. „Aktywna integracja w Gminie Wąchock”, realizowanym przez Gminę Wąchock/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działania 7.1, Poddziałania 7.1.1.
Spotkanie posłużyło przedstawieniu zebranym celów projektu, czasu jego trwania i etapów wdrażania wsparcia.Potencjalni uczestnicy/uczestniczki projektu mieli/miały możliwość wypowiedzenia się na temat osobistych potrzeb i oczekiwań związanych z udziałem w projekcie. Na spotkaniu wstępnie określono konkretne szkolenia zawodowe, w jakich poszczególne osoby chciałyby wziąć udział, które zweryfikowane zostaną podczas indywidualnych konsultacji z doradcą zawodowym.


Gmina Wąchock/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku realizujący projekt systemowy pn. „Aktywna integracja w Gminie Wąchock”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” serdecznie zaprasza osoby chętne do udziału w projekcie w roku 2011.

Głównym celem projektu jest aktywizacja osób bezrobotnych bądź nieaktywnych zawodowo, w tym osób niepełnosprawnych, korzystających z pomocy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąchocku. Projekt skierowany jest do osób chcących m.in. podwyższyć bądź zmienić swoje kwalifikacje zawodowe, nabyć umiejętności sprawnego poruszania się po rynku pracy, zwiększyć motywację do poszukiwania zatrudnienia.

Projekt „Aktywna integracja w Gminie Wąchock” poprzez szkolenia, doradztwo oraz wsparcie psychologa zapewnia jego uczestnikom/uczestniczkom pomoc w zakresie podniesienia własnej motywacji do poszukiwania zatrudnienia, podwyższenia samooceny, nauki skutecznej autoprezentacji, rozwoju asertywności, nabycia nowych bądź podniesienia niedostatecznych na rynku pracy kwalifikacji zawodowych przez co gwarantuje pomoc w zakresie znalezienia pracy.

Uczestnicy/uczestniczki w ramach projektu mogą skorzystać z następujących rodzajów wsparcia:
spotkań z psychologiem, w tym skierowania i sfinansowania terapii rodzinnej lub psychospołecznej dla rodzin,
zajęć z doradcą zawodowym umożliwiających m.in. ukierunkowanie na identyfikację własnych potrzeb zawodowych, naukę przygotowywania dokumentów aplikacyjnych z wykorzystaniem technik komputerowych itp.,
organizacji warsztatów umiejętności społecznych, skupionych m.in. na rozwoju takich umiejętnościach jak asertywność, skuteczna autoprezentacja, komunikacja interpersonalna,
organizacji szkoleń zawodowych podnoszących lub zmieniających kwalifikacje zawodowe, dobranych odpowiednio do osobistych predyspozycji oraz wymagań rynku pracy.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Organizatorzy zapewniają wszystkim jego uczestnikom materiały szkoleniowe, pokrycie kosztów przejazdu do i z miejsca ewentualnego szkolenia, catering podczas szkoleń, jak również pokrycie kosztów zatrudnienia odpowiednich osób świadczących pomoc na rzecz osób niepełnosprawnych o których mowa powyżej.

Osoby chętne do udziału w projekcie proszone są o kontakt z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wąchocku, tel. 41 271 50 34.


Do udziału w projekcie serdecznie zapraszam
Teresa Jurkiewicz
Kierownik MGOPS w Wąchocku

Zgłoszenie
Deklaracja udziału
Oświadczenie
Zgoda na PDO
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego