Aktywna integracja - Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Aktywna integracja

POKL > POKL 2012

Wąchock, dn. 05 listopada 2012 r.

W dniu 05 listopada br. rozpoczęły się kolejne, ostatnie już dwa szkolenia zawodowe: „Barman-kelner” oraz „Monter instalacji kanalizacyjno-sanitarnych”. W szkoleniach udział biorą w sumie 4 osoby objęte wsparciem w ramach projektu systemowego pn. „Aktywna integracja w Gminie Wąchock”.
Osoby biorące udział w szkoleniach organizowanych w ramach projektu pn. „Aktywna integracja wWąchock” mają zapewniony ciepły poczęstunek podczas zajęć oraz zwrot kosztów dojazdu z miejsca zamieszkania do miejsca prowadzenia szkoleń oraz z powrotem.

Wąchock, dn. 13 października 2012 r.

W październiku rozpoczęto realizację szkolenia zawodowego „Podstawy obsługi komputera”, wórym udział bierze 1 uczestniczka projektu.
Dla osoby zrekrutowanej do projektu w miejsce uczestniczki, która podjęła zatrudnienie iła z dalszego udziału w nim, w październiku br. zorganizowano indywidualne zajęcia zą zawodowym oraz indywidualne konsultacje psychologiczne. Zajęcia z doradcą zawodowym posłużyły wypracowaniu dla niniejszej osoby Indywidualnego Planu Działania zaś konsultacje psychologiczne pomogły w identyfikacji mocnych i słabych stron oraz wzmocnieniu czynników psychologicznych wymaganych na rynku pracy.

Wąchock, dn. 17 września 2012 r.

We wrześniu br. ruszają kolejne dwa szkolenia zawodowe, organizowane w ramach projektu systemowego pn. „Aktywna integracja w Gminie Wąchock”.
Od 17 września rozpoczyna się realizacja szkolenia „Elektryk – uprawnienia do 1 KV”, w którym udział bierze 1 uczestnik projektu zaś od 24 września zorganizowane zostanie szkolenie „Handlowiec zjazdy kat. B” dla 8 uczestników/uczestniczek projektu. Szkolenia organizowane są przez Centrum Kształcenia Zawodowego z siedzibą w Starachowicach.

Wąchock, dn. 16 sierpnia 2012 r.

W dniu 20 sierpnia br. zaplanowano organizację pierwszego szkolenia zawodowego, jakie zrealizowane zostanie w ramach projektu „Aktywna integracja w Gminie Wąchock”.
W szkoleniu „Opiekunka osób zależnych z językiem niemieckim” udział weźmie 1 uczestniczka projektu. Szkolenie potrwa od 20 sierpnia do 05 października 2012 r. i przeprowadzone zostanie przez Centrum Kształcenia Zawodowego z siedzibą w Starachowicach.

Wąchock, dn. 17 lipca 2012 r.

W dniu dzisiejszym rozpoczęto realizację kolejnego instrumentu aktywnej integracji: aktywizacji społecznej związanej z przeprowadzeniem treningu kompetencji i umiejętności społecznych wpo 16 godzin dla 2 grup uczestników/uczestniczek projektu systemowego pn. „Aktywna integracja w Gminie Wąchock”. W ramach niniejszego treningu podjęte zostaną zagadnienia zumiejętności psychospołecznych, komunikacji interpersonalnej, asertywności oraz skutecznejpodczas potencjalnych rozmów kwalifikacyjnych. Zajęcia z pewnością przyczynią się do zmiany postaw społecznych uczestników/uczestniczek projektu, podniesienia poczucia wartości samego siebie, wsparcia działania i funkcjonowania w grupie.

Wąchock, dn. 25 czerwca 2012 r.


W dniu 26 czerwca br. upływa termin składania ofert cenowych na realizację szkoleń zawodowych oraz warsztatu umiejętności społecznych, organizowanych w ramach projektu. "Aktywna integracja w Gminie Wąchock". Wybrane szkolenia, w jakich osoby biorące udział w projekcie, chciałyby wziąć udział, to: handlowiec z prawem jazdy kat. B, Opiekunka osób zależnych, Barman-kelner, Monter instalacji kanalizacyjno-sanitarnych, Elektryk, Podstawy obsługi komputera.

Niniejsze szkolenia określone zostały podczas indywidualnych zajęć z doradcą zawodowym, przeprowadzonych w maju br. dla 15 uczestników/uczestniczek projektu "Aktywna integracja w Gminie Wąchock".

Wąchock, dn. 28 maja 2012 r.


W dniach od 14 maja 2012 r. do 17 maja 2012 r. przeprowadzone zostały dla 15 uczestników/uczestniczek projektu indywidualne konsultacje psychologiczne, mające na celu przygotowanie poszczególnych osób do odnalezienia się na rynku pracy dzięki identyfikacji swoich mocnych i słabych stron. Każda z osób wzięła udział w 3 godzinach indywidualnych konsultacji. Zajęcia ocenione zostały przez poszczególne osoby dość wysoko, co potwierdziły wywiady z pracownikami socjalnymi, odpowiedzialnymi za swoich podopiecznych.

W dniach od 15 maja do 23 maja br. zorganizowano i przeprowadzono 60 godzin wsparcia indywidualnego z zakresu doradztwa zawodowego, w wyniku którego wypracowane zostały Indywidualne Plany Działania dla każdej z osób biorących udział w projekcie oraz określone zostały konkretne szkolenia zawodowe, na jakie poszczególne osoby zostaną skierowane. Uczestnicy/uczestniczki projektu wzięli/-ły ponadto udział w grupowych zajęciach z doradcą zawodowym, mającym na celu przygotowanie do aktywnego i efektywnego poszukiwania zatrudnienia oraz przygotowania dokumentów aplikacyjnych z wykorzystaniem technik komputerowych. Na indywidualnych konsultacjach psychologicznych oraz indywidualnych zajęciach z doradcą zawodowym zapewniono uczestnikom/uczestniczkom wsparcia poczęstunek w postaci słodkich przekąsek, kawy, herbaty itp. Na grupowe zajęcia z doradcą zawodowym trwające powyżej 6 godzin zorganizowano catering (ciepły, dwudaniowy posiłek).

Wąchock, dn. 30 kwietnia 2012 r.


W ramach projektu przeprowadzono sondaże rynku nr MGOPS-POKL.03/2012 oraz MGOPS-POKL.04/2012 mające na celu wyłonienie Wykonawców którzy przeprowadzą: indywidualne i grupowe zajęcia z doradcą zawodowym oraz indywidualne konsultacje psychologiczne dla 15 uczestników/uczestniczek projektu.

Wąchock, dn. 29 marca 2012 r.


W styczniu 2012 r. pracownicy socjalni Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Wąchocku rozpoczęli wstępne rozmowy z klientami Ośrodka, spełniającymi kryteria uczestnictwa w Poddziałaniu 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Rozmowy miały na celu ocenę sytuacji życiowej potencjalnych kandydatów/kandydatek do projektu oraz ich motywację do udziału w oferowanym w ramach projektu wsparciu.

Przygotowując wniosek aplikacyjny projektu systemowego pn. "Aktywna integracja w Gminie Wąchock" na 2012 r., mając na uwadze obowiązkowe kryteria dostępu określone w Planie Działania na 2012 rok dla Priorytetu VII PO KL, zdecydowano, iż wsparciem objętych zostanie 15 osób, które podlegać będą następującym kryteriom selekcji w trakcie rekrutacji do projektu: 1. okres pozostawania bez pracy; 2. jakość posiadanych kwalifikacji zawodowych bądź ich brak; 3. ocena pracownika socjalnego o motywacji do realizacji założonych w projekcie działań. Ostatecznie proces rekrutacji zakończono z dniem 29 marca 2012 r. W wyniku przeprowadzonej rekrutacji do projektu pozyskano 15 osób, z którymi zawarto kontrakty socjalne. Każda z osób podpisała Deklarację udziału w projekcie oraz oświadczenia: o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych oraz o niekorzystaniu z podobnego typu wsparcia w ramach innych Priorytetów i Działań Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w okresie uczestnictwa w projekcie systemowym pn. "Aktywna integracja w Gminie Wąchock". Osoby zakwalifikowane do udziału w projekcie wypełniły ankietę ex-ante oraz diagnozę potrzeb, dzięki której określone zostały faktyczne problemy i potrzeby poszczególnych osób.

Wąchock, dn. 27 lutego 2012 r.


Trwa rekrutacja do projektu systemowego pn. "Aktywna integracja w Gminie Wąchock", skierowanego do 15 osób będących klientami Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąchocku i chcących zmienić swoją sytuację społeczno-zawodową. Potencjalni uczestnicy, zainteresowani udziałem w projekcie podlegać będą następującym kryteriom selekcji: 1. okres pozostawania bez pracy; 2. jakość posiadanych kwalifikacji zawodowych bądź ich brak; 3. ocena pracownika socjalnego o motywacji do realizacji założonych w projekcie działań.

Do udziału w projekcie serdecznie zaprasza Zespół Realizujący Projekt.


REGULAMIN
PROJEKTU SYSTEMOWEGO

"Aktywna integracja w Gminie Wąchock"

realizowanego przez Gminę Wąchock/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku
w ramach "Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki",
Priorytet VII "Promocja integracji społecznej",
Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji",
Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej"
Okres realizacji projektu: 01 stycznia 2012 r. - 31 grudnia 2012 r.§ 1. Definicje

1.   Projekt - oznacza projekt systemowy pn. "Aktywna integracja w Gminie Wąchock".
2.   Realizator - Gmina Wąchock/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku.
3.   Uczestnik/Uczestniczka projektu - osoba bezrobotna, w tym długotrwale bezrobotna, nieaktywna zawodowo bądź zatrudniona, zakwalifikowana do wsparcia w ramach projektu systemowego "Aktywna integracja w Gminie Wąchock".
4.   Koordynator Projektu - osoba koordynująca  działania realizowane w ramach projektu.
5.   Zespół Realizujący Projekt - zespół osób zaangażowanych w realizację projektu pn. "Aktywna integracja w Gminie Wąchock" powołany Zarządzeniem kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąchocku.
6.   Biuro Projektu - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku, ul. Kolejowa 19,
27-215 Wąchock.

§ 2. Informacje ogólne

1.   Projekt realizowany jest przez Gminę Wąchock/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wąchocku w okresie od 01  stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.
2.   Biuro Projektu zorganizowane jest w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąchocku, ul. Kolejowa 19,27-215 Wąchock.
3.   Ogólnym celem Projektu jest zaktywizowanie do końca 2012 roku pozostających bez pracy 15 osób z terenu Miasta i Gminy Wąchock, w zakresie społeczno-zawodowym. Do celów szczegółowych projektu należy:
a.   ukierunkowanie na identyfikację osobistych potrzeb zawodowych;
b.   wykształcenie postaw samodzielności w funkcjonowaniu na rynku pracy;
c.   podniesienie kwalifikacji zawodowych;
d.   nabycie umiejętności sprawnego poruszania się po rynku pracy;
e.   wzrost działań motywacyjnych związanych z czynnikami psychologicznymi: poczuciem własnej wartości, odpowiednim postrzeganiem siebie i swojego rozwoju zawodowego;
f.   wzmocnienie umiejętności społecznych wymaganych na rynku pracy;
g.   wzrost poczucia integracji ze społeczeństwem u osób niepełnosprawnych;
h.   poprawa sytuacji społeczno-materialnej uczestników/uczestniczek projektu;
4.   Rekrutacja rozpoczęła się 10 stycznia 2012 roku i ma charakter ciągły. Rekrutacja potrwa do momentu wyłonienia do projektu 15 osób spełniających kryteria uczestnictwa w projekcie wymienione w § 3. niniejszego Regulaminu, jednak nie później niż do dnia 31 marca 2012 roku z zastrzeżeniem ust. 5.
5.   W przypadku wcześniejszego zebrania wymaganej ilości uczestników/uczestniczek projektu rekrutacja zakończy się przed datą określoną w ust. 4.
6.   Liczbę uczestników/uczestniczek projektu ustalono na 15 osób. Wśród nich znajdować się będą  osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo bądź zatrudnione, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąchocku.
7.   Osoby zatrudnione nie mogą stanowić więcej niż 50% ogólnej liczby uczestników/uczestniczek projektu.
8.   Osoby zakwalifikowane do projektu objęte zostaną kontraktami socjalnymi w ramach których m.in. wezmą udział w szkoleniach/warsztatach, otrzymają także wsparcie dochodowe w ramach zadania "Zasiłki i pomoc w naturze".
9.   Nabór do projektu jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych spełniających kryteria określone w § 3. niniejszego regulaminu.
10.   Informacje o miejscu rekrutacji dostępne będą na materiałach promocyjnych, a także na stronie internetowej projektu www.mgopswachock.pl

§ 3. Kryteria uczestnictwa w Projekcie:

1.   Status uczestnika/uczestniczki projektu - w projekcie mogą wziąć udział osoby bezrobotne
(w tym długotrwale bezrobotne), nieaktywne zawodowo bądź zatrudnione, zameldowane na terenie Miasta i Gminy Wąchock, korzystające ze świadczeń Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąchocku.
2.   Złożenie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąchocku Formularza Zgłoszeniowego, dostępnego m.in. na stronie internetowej www.mgopswachock.pl  
3.   Potencjalni/-e uczestnicy/uczestniczki projektu podlegać będą następującym kryterium selekcji:
a.   okres pozostawania bez pracy,
b.   jakość posiadanych kwalifikacji zawodowych,
c.   ocena pracownika socjalnego o motywacji osoby do realizacji założonych w projekcie działań.
4.   Zawarcie kontraktu socjalnego pomiędzy uczestnikiem/uczestniczką projektu a Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wąchocku wraz z wymaganymi oświadczeniami. Wzory oświadczeń dostępne są na stronie www.mgopswachock.pl

§ 4. Procedura rekrutacji:

1.   Rekrutacja ma charakter ciągły i potrwa do momentu wyłonienia do projektu 15 osób spełniających kryteria uczestnictwa w projekcie wskazane w § 3. niniejszego Regulaminu.
2.   Rekrutacja prowadzona będzie przez pracowników socjalnych.
3.   W trakcie procesu rekrutacji zostanie wyłonionych 15 osób z którymi zostaną podpisane kontrakty socjalne.
4.   W przypadku większej liczby chętnych do udziału w projekcie, sporządzona zostanie lista rezerwowa, na wypadek rezygnacji zakwalifikowanego/-ej do projektu uczestnika/uczestniczki.
5.   Osoby chętne do udziału w projekcie powinny złożyć w Biurze Projektu Formularz zgłoszeniowy, dostępny w Biurze Projektu lub na stronie internetowej www.mgopswachock.pl. Osoby bezrobotne winny okazać stosowne zaświadczenie o zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy lub przedstawić oświadczenie o niepozostawaniu w zatrudnieniu.
6.   Weryfikacji złożonych dokumentów pod względem formalnym (wypełnienie wszystkich wymaganych pól, kompletność załączników) dokonują pracownicy socjalni.
7.   O ostatecznym zakwalifikowaniu osób bezrobotnych do projektu decydować będzie:
d.   okres pozostawania bez pracy,
e.   jakość posiadanych kwalifikacji zawodowych bądź ich brak,
f.   ocena pracownika socjalnego o motywacji osoby do realizacji założonych w projekcie działań.
8.   Rekrutacja będzie przeprowadzona w zgodzie z Politykami Horyzontalnymi Unii Europejskiej:
- Polityką Równych Szans,
- Polityką Rozwoju Lokalnego,  
- Polityką Społeczeństwa Informacyjnego.
9.   Informacja o zakończeniu rekrutacji zostanie zamieszczona na stronie internetowej projektu, zaś dane uczestników/uczestniczek, którzy pomyślnie przeszli proces rekrutacji zostaną umieszczone w bazie danych PEFS.
10.   Z osobami zakwalifikowanymi do projektu zostaną podpisane kontrakty socjalne.

§ 5. Postanowienia końcowe

Regulamin wchodzi w życie z dniem 02 lutego 2012 roku.


              Przygotowała:                                                                                    Zatwierdziła:
       Malwina Skrzyniarz-Pióro                                                                         Teresa Jurkiewicz
        Koordynatorka projektu                                                                 Kierownik MGOPS w Wąchocku


Gmina Wąchock/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku realizujący projekt systemowy pn. "Aktywna integracja w Gminie Wąchock", współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji", Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" serdecznie zaprasza do udziału w projekcie w roku 2012.
 
Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych bądź nieaktywnych zawodowo, korzystających z pomocy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąchocku. Projekt skierowany jest do osób chcących m.in. podwyższyć bądź zmienić swoje kwalifikacje zawodowe, nabyć umiejętności sprawnego poruszania się po rynku pracy, zwiększyć motywację do poszukiwania zatrudnienia.

W ramach projektu "Aktywna integracja w Gminie Wąchock" zorganizowane zostanie wsparcie z zakresu:

  • indywidulanych i grupowych zajęć z doradcą zawodowym umożliwiających m.in. ukierunkowanie na identyfikację własnych potrzeb zawodowych, naukę przygotowywania dokumentów aplikacyjnych z wykorzystaniem technik komputerowych itp.,


  • indywidulanych konsultacji psychologicznych mających na celu przygotowanie do wejścia na rynek pracy dzięki identyfikacji mocnych i słabych stron,


  • organizacji warsztatów umiejętności społecznych, skupionych m.in. na rozwoju takich umiejętnościach jak asertywność, skuteczna autoprezentacja, komunikacja interpersonalna,


  • organizacji szkoleń zawodowych podnoszących lub zmieniających kwalifikacje zawodowe, dobranych odpowiednio do osobistych predyspozycji oraz wymagań rynku pracy.


Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Organizatorzy zapewniają wszystkim jego uczestnikom materiały szkoleniowe, pokrycie kosztów przejazdu do i z miejsca ewentualnego szkolenia, catering podczas szkoleń.

Osoby chętne do udziału w projekcie proszone są o kontakt z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wąchocku, tel. 41 271 50 34.


Do udziału w projekcie serdecznie zapraszam
Teresa Jurkiewicz
Kierownik MGOPS w Wąchocku

Zgłoszenie
Oświadczenie
Oświadczenie PDO
Deklaracja uczestnictwa
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego