Aktywna integracja - Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Aktywna integracja

POKL > POKL 2013
 


REGULAMIN
PROJEKTU SYSTEMOWEGO
"Aktywna integracja w Gminie Wąchock"

realizowanego przez Gminę Wąchock/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku
w ramach "Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki",
Priorytet VII "Promocja integracji społecznej",
Działanie 7.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji",
Poddziałanie 7.1.1 "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej"
Okres realizacji projektu: 01 stycznia 2013 r. - 31 grudnia 2013 r.§ 1. Definicje

1.   Projekt - oznacza projekt systemowy pn. "Aktywna integracja w Gminie Wąchock".
2.   Realizator - Gmina Wąchock/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku.
3.   Uczestnik/Uczestniczka projektu - osoba bezrobotna, w tym długotrwale bezrobotna, nieaktywna zawodowo bądź zatrudniona, zakwalifikowana do wsparcia w ramach projektu systemowego "Aktywna integracja w Gminie Wąchock".
4.   Koordynator Projektu - osoba koordynująca  działania realizowane w ramach projektu.
5.   Zespół Realizujący Projekt - zespół osób zaangażowanych w realizację projektu pn. "Aktywna integracja w Gminie Wąchock" powołany Zarządzeniem kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąchocku.
6.   Biuro Projektu - Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku, ul. Kolejowa 19, 27-215 Wąchock.


§ 2. Informacje ogólne

1.   Projekt realizowany jest przez Gminę Wąchock/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Wąchocku w okresie od 01  stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
2.   Biuro Projektu zorganizowane jest w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąchocku, ul. Kolejowa 19, 27-215 Wąchock.
3.   Ogólnym celem Projektu jest zaktywizowanie do końca 2013 roku pozostających bez pracy 11 osób z terenu Miasta i Gminy Wąchock, w zakresie społeczno-zawodowym. Do celów szczegółowych projektu należy:
a.   ukierunkowanie na identyfikację osobistych potrzeb zawodowych;
b.   wykształcenie postaw samodzielności w funkcjonowaniu na rynku pracy;
c.   podniesienie kwalifikacji zawodowych;
d.   nabycie umiejętności sprawnego poruszania się po rynku pracy;
e.   wzrost działań motywacyjnych związanych z czynnikami psychologicznymi: poczuciem własnej wartości, odpowiednim postrzeganiem siebie i swojego rozwoju zawodowego;
f.   wzmocnienie umiejętności społecznych wymaganych na rynku pracy;
g.   wzrost poczucia integracji ze społeczeństwem u osób niepełnosprawnych;
h.   poprawa sytuacji społeczno-materialnej uczestników/uczestniczek projektu;
4.   Rekrutacja rozpoczęła się 07 stycznia 2013 roku i ma charakter ciągły. Rekrutacja potrwa do momentu wyłonienia do projektu 11 osób spełniających kryteria uczestnictwa w projekcie wymienione w § 3. niniejszego Regulaminu, jednak nie później niż do dnia 31 marca 2013 roku z zastrzeżeniem ust. 5.
5.   W przypadku wcześniejszego zebrania wymaganej ilości uczestników/uczestniczek projektu rekrutacja zakończy się przed datą określoną w ust. 4.
6.   Liczbę uczestników/uczestniczek projektu ustalono na 11 osób. Wśród nich znajdować się będą  osoby bezrobotne, nieaktywne zawodowo bądź zatrudnione, korzystające ze świadczeń pomocy społecznej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąchocku.
7.   Osoby zatrudnione nie mogą stanowić więcej niż 50% ogólnej liczby uczestników/uczestniczek projektu.
8.   Osoby zakwalifikowane do projektu objęte zostaną kontraktami socjalnymi w ramach których m.in. wezmą udział w szkoleniach/warsztatach, otrzymają także wsparcie dochodowe w ramach zadania "Zasiłki i pomoc w naturze".
9.   Nabór do projektu jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych spełniających kryteria określone w § 3. niniejszego regulaminu.
10.   Informacje o miejscu rekrutacji dostępne będą na materiałach promocyjnych, a także na stronie internetowej projektu www.mgopswachock.pl


§ 3. Kryteria uczestnictwa w Projekcie:

1.   Status uczestnika/uczestniczki projektu - w projekcie mogą wziąć udział osoby bezrobotne
(w tym długotrwale bezrobotne), nieaktywne zawodowo bądź zatrudnione, zameldowane na terenie Miasta i Gminy Wąchock, korzystające ze świadczeń Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąchocku.
2.   Złożenie w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąchocku Formularza Zgłoszeniowego, dostępnego m.in. na stronie internetowej www.mgopswachock.pl  
3.   Potencjalni/-e uczestnicy/uczestniczki projektu podlegać będą następującym kryterium selekcji:
a.   okres pozostawania bez pracy,
b.   jakość posiadanych kwalifikacji zawodowych,
c.   ocena pracownika socjalnego o motywacji osoby do realizacji założonych w projekcie działań.
4.   Zawarcie kontraktu socjalnego pomiędzy uczestnikiem/uczestniczką projektu a Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Wąchocku wraz z wymaganymi oświadczeniami. Wzory oświadczeń dostępne są na stronie www.mgopswachock.pl
5.   Do projektu zrekrutowanych zostanie min. 4 osoby w wieku 15-30 lat, co oznacza iż udział tej grupy uczestników/uczestniczek będzie na minimalnym poziomie odpowiadającym udziałowi tej grupy osób wśród klientów MGOPS.


§ 4. Procedura rekrutacji:

1.   Rekrutacja ma charakter ciągły i potrwa do momentu wyłonienia do projektu 11 osób spełniających kryteria uczestnictwa w projekcie wskazane w § 3. niniejszego Regulaminu.
2.   Rekrutacja prowadzona będzie przez pracowników socjalnych.
3.   W trakcie procesu rekrutacji zostanie wyłonionych 11 osób z którymi zostaną podpisane kontrakty socjalne.
4.   W przypadku większej liczby chętnych do udziału w projekcie, sporządzona zostanie lista rezerwowa, na wypadek rezygnacji zakwalifikowanego/-ej do projektu uczestnika/uczestniczki.
5.   Osoby chętne do udziału w projekcie powinny złożyć w Biurze Projektu Formularz zgłoszeniowy, dostępny w Biurze Projektu lub na stronie internetowej www.mgopswachock.pl. Osoby bezrobotne winny okazać stosowne zaświadczenie o zarejestrowaniu w Powiatowym Urzędzie Pracy lub przedstawić oświadczenie o niepozostawaniu w zatrudnieniu.
6.   Potencjalni/-e uczestnicy/uczestniczki zobligowani/-e będą do wypełnienia ankiet oczekiwań odnośnie projektu i zakresu jego wsparcia.
7.   Weryfikacji złożonych dokumentów pod względem formalnym (wypełnienie wszystkich wymaganych pól, kompletność załączników) dokonują pracownicy socjalni.
8.   O ostatecznym zakwalifikowaniu osób bezrobotnych do projektu decydować będzie:
d.   okres pozostawania bez pracy,
e.   jakość posiadanych kwalifikacji zawodowych bądź ich brak,
f.   ocena pracownika socjalnego o motywacji osoby do realizacji założonych w projekcie działań.
9.   Rekrutacja będzie przeprowadzona w zgodzie z Politykami Horyzontalnymi Unii Europejskiej:
- Polityką Równych Szans,
- Polityką Rozwoju Lokalnego,  
- Polityką Społeczeństwa Informacyjnego.
10.   Dane uczestników/uczestniczek, którzy pomyślnie przeszli proces rekrutacji zostaną umieszczone w bazie danych PEFS.
11.   Z osobami zakwalifikowanymi do projektu zostaną podpisane kontrakty socjalne.

§ 5. Postanowienia końcowe

Regulamin wchodzi w życie z dniem 07 stycznia 2013 roku.

Zatwierdziła:
Teresa Jurkiewicz
Kierownik MGOPS w Wąchocku


ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE


Gmina Wąchock/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku realizujący od 2009 r. projekt systemowy pn.: „Aktywna integracja w Gminie Wąchock”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” serdecznie zaprasza osoby chętne do udziału w ww projekcie w roku 2013.

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych bądź nieaktywnych zawodowo, korzystających z pomocy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąchocku.

Formy wsparcia ww projekcie uzależnione będą od indywidualnych potrzeb uczestników projektu zdiagnozowanych na etapie rekrutacji tj.: mających problemy z określeniem predyspozycji zawodowych, posiadających niedostateczne na rynku pracy kwalifikacje zawodowe uniemożliwiające podjęcie zatrudnienia, brak motywacji do poszukiwania zatrudnienia, mających problemy z asertywnością, autoprezentacją podczas rozmów kwalifikacyjnych o pracę.
Odpowiedzią na ww problemy w ramach projektu „Aktywna integracja w Gminie Wąchock” będą prowadzone działania w zakresie  :

  • aktywizacji zawodowej prowadzonej poprzez organizację indywidualnych i grupowych zajęć z doradcą zawodowym .Zajęcia te pozwolą na zdiagnozowanie potencjału predyspozycji zawodowych uczestników, ich wspólną integrację oraz naukę funkcjonowania w grupie. Zajęcia indywidualne zakończą się wypracowaniem indywidualnych planów działania i pozwolą na ukierunkowanie wyboru konkretnych szkoleń zawodowych. Zajęcia grupowe przygotują do intensywnego i efektywnego poszukiwania, pisania dokumentów aplikacyjnych z wykorzystaniem technik komputerowych itp.,

  • aktywizacji zdrowotnej prowadzonej poprzez indywidualną terapię psychologiczną zorganizowaną dla każdego uczestnika projektu. Konsultacje z psychologiem mają na celu przygotowanie do wejścia na rynek pracy dzięki identyfikacji mocnych i słabych stron uczestników projektu

  • aktywizacji społecznej prowadzonej poprzez treningi kompetencji i umiejętności społecznych. Zajęcia prowadzone w ramach tego działania obejmują naukę umiejętności psychospołecznych tj.: komunikacji interpersonalnej asertywności, odpowiedniej autoprezentacji.

  • aktywizacji edukacyjnej skierowanej na organizację szkoleń zawodowych podnoszących lub zmieniających kwalifikacje zawodowe, dobranych odpowiednio do osobistych predyspozycji uczestników oraz wymagań rynku pracy.


Docelowa grupa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie, oraz kierunki wsparcia oferowane uczestnikom projektu konsultowane będą z Powiatowym Urzędem Pracy w Starachowicach.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny. Organizatorzy zapewniają wszystkim jego uczestnikom materiały szkoleniowe, pokrycie kosztów przejazdu do i z miejsca szkolenia, catering podczas szkoleń.

Potencjalni uczestnicy projektu podlegać będą następującym kryterium selekcji :okres pozostawania bez pracy ,posiadane kwalifikacje zawodowe, bądź ich brak, oraz ocena pracownika socjalnego o motywacji osoby do realizacji założonych działań w projekcie.

Osoby chętne do udziału w projekcie prosimy o kontakt osobisty z pracownikami socjalnymi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąchocku, ul. Kolejowa 19.

Wstępne informacje o warunkach uczestnictwa w projekcie można uzyskać pod Nr tel. 41 271 50 34.Do udziału w projekcie serdecznie zaprasza
Teresa Jurkiewicz
Kierownik MGOPS w Wąchocku


 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego