Aktywna integracja - Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Aktywna integracja

POKL > POKL 2014
 
18 lutego 2014 r.


ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE


Gmina Wąchock/Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku, który realizuje od 2009r. projekt systemowy pn.: „Aktywna integracja w Gminie Wąchock”, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 7.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji”, Poddziałanie 7.1.1 „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej” serdecznie zaprasza osoby chętne do udziału w ww projekcie w roku 2014.

Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób bezrobotnych bądź nieaktywnych zawodowo, korzystających z pomocy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąchocku.

Formy wsparcia w ww projekcie uzależnione będą od indywidualnych potrzeb uczestników projektu zdiagnozowanych na etapie rekrutacji tj.: mających problemy z określeniem predyspozycji zawodowych, posiadających niedostateczne na rynku pracy kwalifikacje zawodowe uniemożliwiające podjęcie zatrudnienia, brak motywacji do poszukiwania zatrudnienia, mających problemy z asertywnością, autoprezentacją podczas rozmów kwalifikacyjnych o pracę.
Odpowiedzią na ww problemy w ramach projektu „Aktywna integracja w Gminie Wąchock” będą prowadzone działania w zakresie  :

  • aktywizacji zawodowej prowadzonej poprzez organizację indywidualnych i grupowych zajęć z doradcą zawodowym. Zajęcia te pozwolą na zdiagnozowanie potencjału predyspozycji zawodowych uczestników, ich wspólną integrację oraz naukę funkcjonowania w grupie. Zajęcia indywidualne zakończą się wypracowaniem indywidualnych planów działania i pozwolą na ukierunkowanie wyboru konkretnych szkoleń zawodowych. Zajęcia grupowe przygotują do intensywnego i efektywnego poszukiwania ,pisania dokumentów aplikacyjnych z wykorzystaniem technik komputerowych itp.;

  • aktywizacji zdrowotnej prowadzonej poprzez indywidualną terapię psychologiczną zorganizowaną dla każdego uczestnika projektu. Konsultacje z psychologiem mają na celu przygotowanie do wejścia na rynek pracy dzięki identyfikacji mocnych i słabych stron uczestników projektu;

  • aktywizacji społecznej prowadzonej poprzez treningi kompetencji i umiejętności społecznych. Zajęcia prowadzone w ramach tego działania obejmują naukę umiejętności psychospołecznych tj.: komunikacji interpersonalnej asertywności, odpowiedniej autoprezentacji,

  • aktywizacji edukacyjnej skierowanej na organizację szkoleń zawodowych podnoszących lub zmieniających kwalifikacje zawodowe, dobranych odpowiednio do osobistych predyspozycji uczestników oraz wymagań rynku pracy.


Docelowa grupa osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie, oraz kierunki wsparcia oferowane uczestnikom projektu konsultowane będą z Powiatowym Urzędem Pracy w Starachowicach.

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.
Organizatorzy zapewniają wszystkim jego uczestnikom materiały szkoleniowe, pokrycie kosztów przejazdu do i z miejsca szkolenia, catering podczas szkoleń.

Potencjalni uczestnicy projektu podlegać będą następującym kryterium selekcji : okres korzystania z pomocy społecznej, okres pozostawania bez pracy, posiadane kwalifikacje zawodowe bądź ich brak, oraz ocena pracownika socjalnego o motywacji osoby do realizacji założonych działań w projekcie.

Osoby chętne do udziału w projekcie prosimy o kontakt osobisty z pracownikami socjalnymi Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąchocku, ul. Kolejowa 19, pokój Nr 3,4.
Wstępne informacje o warunkach uczestnictwa w projekcie można uzyskać pod Nr tel. 41 271 50 34.     Do udziału w projekcie serdecznie zaprasza
     Teresa Jurkiewicz
     Kierownik MGOPS w Wąchocku 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego