Dobry Start - Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Dobry Start

Świadczenia

Świadczenie "Dobry Start" jest świadczeniem jednorazowym, czyli przysługuje tylko raz w roku z tytułu rozpoczynającego się roku szkolnego. Adresowane jest dla dzieci uczących się w szkole do ukończenia 20 roku życia. Ze wsparcia skorzystać mogą także uczące się w szkołach dzieci niepełnosprawne do ukończenia 24 roku życia.

Ta nowa forma wsparcia finansowego przeznaczona jest dla wszystkich rodzin, w których są uczące się dzieci, ponieważ świadczenie dobry start będzie przyznawane niezależnie od posiadanego dochodu.

NA DZIECI UCZĘSZCZAJĄCE DO PRZEDSZKOLA ORAZ REALIZUJĄCE ROCZNE PRZYGOTOWANIE PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH I PRZEDSZKOLACH (tzw. zerówka) ŚWIADCZENIE "DOBRY START" NIE PRZYSŁUGUJE.


Warunkiem otrzymania świadczenia w wysokości 300 złotych jest złożenie wniosku. Może to zrobić matka, ojciec lub opiekun uczącego się dziecka. W przypadku dzieci, które przebywają w pieczy zastępczej wniosek składa rodzic zastępczy, osoba prowadząca rodzinny dom dziecka lub dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej.
Wniosek o świadczenie "Dobry start", analogicznie, jak wnioski o świadczenie z programu "Rodzina 500+" oraz świadczenia rodzinne, można składać od 1 lipca drogą elektroniczną przez stronę internetową Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznejwww.empatia.mrpips.gov.pl lub za pośrednictwem bankowości elektronicznej.
Od 1 sierpnia natomiast przyjmowane będą wnioski w formie tradycyjnej (papierowej). Należy je składać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wąchocku, (wniosek o świadczenie dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie). Druki wniosków dostępne będą w siedzibie MGOPS Wąchock oraz na stronie internetowej Ośrodka.

Złożenie wniosku w lipcu i sierpniu gwarantuje wypłatę świadczenia nie później niż do 30 września. Wnioski złożone po 31 sierpnia będą rozpatrywane w ciągu dwóch miesięcy od daty złożenia.

WNIOSKI ZŁOŻONE PO 30 LISTOPADA NIE BĘDĄ ROZPATRYWANE.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego