Zasiłek dla opiekuna - Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Wąchocku

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne:

Zasiłek dla opiekuna

Świadczenia

Wąchock, dnia 26.05.2014r.I N F O R M A C J A
dla osoby, która utraciła prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013r.


Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wąchocku działając na podstawie art. 8 ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2014r. poz. 567) informuje o możliwości złożenia wniosku o przyznanie zasiłku dla opiekuna oraz
o warunkach nabywania do niego prawa.       
Wyżej wymieniona ustawa określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków  osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013r. oraz nakłada na organ, który wypłacał świadczenia pielęgnacyjne do dnia 30 czerwca 2013r. obowiązek poinformowania w terminie 14 dni od dnia wejścia w życie ustawy o możliwości złożenia wniosku
o przyznanie zasiłku dla opiekuna oraz o warunkach nabywania do niego prawa.     Celem ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów jest realizacja wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 5 grudnia 2013r. (sygn. akt K 27/13), w którym Trybunał Konstytucyjny uznał, że art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie ustawy
o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1548) jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Zasiłek dla opiekuna przysługuje osobie, jeżeli decyzja o przyznaniu jej prawa do świadczenia pielęgnacyjnego wygasła z mocy prawa na podstawie art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r.
o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw z dniem 1 lipca 2013r. (Dz. U. z 2012r. poz. 1548 oraz z 2013r. poz. 1557).

Zasiłek dla opiekuna będzie przysługiwał w kwocie 520,00zł miesięcznie:

  • za okresy od dnia 1 lipca 2013r. do dnia poprzedzającego dzień wejścia w życie ustawy tj. do dnia 14 maja 2014r., w których osoba spełniała warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992, z późn. zm.) w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r. wraz z odsetkami ustalonymi w wysokości odsetek ustawowych, określonej przepisami prawa cywilnego, obliczonymi na dzień 15 maja 2014r.

  • od dnia wejścia w życie ustawy, tj. 15 maja 2014r., jeżeli osoba spełnia warunki do otrzymania świadczenia pielęgnacyjnego określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.


Zasiłek dla opiekuna nie przysługuje za okresy, w których:

  • osobie ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego lub

  • na osobę wymagającą opieki innej osobie zostało ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego.


Zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub posiadanie statusu bezrobotnego nie ma wpływu na uprawnienie do zasiłku dla opiekuna w okresie od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia złożenia wniosku o ustalenie zasiłku dla opiekuna.

W przypadku, gdy o zasiłek dla opiekuna ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników lub domownicy, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników ( Dz. U.  z 2013 r. poz. 1403, 1623 i 1650) świadczenie to przysługuje odpowiednio:

  • rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego;

  • małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym.


Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do zasiłku dla opiekuna organ ustalający prawo do świadczeń pielęgnacyjnych wszczyna na wniosek osoby ubiegającej się o zasiłek dla opiekuna.
       

Wniosek może być złożony nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy
tj. do dnia 15 września 2014r.

Jeżeli w okresie, o którym mowa  powyżej, toczy się postępowanie o wydanie orzeczenia  
o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osobie, nad którą jest sprawowana opieka, wniosek może być złożony nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wydania tego orzeczenia.

Prawo do zasiłku dla opiekuna ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie
o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony:

a)  w przypadku wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności   na czas określony prawo do zasiłku dla opiekuna ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym  upływa termin ważności orzeczenia.
b) w przypadku upływu terminu, na który została wydana decyzja, w związku z utratą ważności  orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, prawo do zasiłku dla  opiekuna, w związku    z uzyskaniem nowego orzeczenia, ustala się na wniosek.


W przypadku, o którym mowa w pkt. a, prawo do zasiłku dla opiekuna przysługuje, jeżeli wniosek o ustalenie prawa do zasiłku dla opiekuna został złożony w okresie 3 miesięcy, licząc od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

W przypadku, o którym mowa w pkt. b, prawo do zasiłku dla opiekuna ustala się, począwszy od miesiąca,  w którym złożono wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności.

Przy ustalaniu prawa do zasiłku dla opiekuna, organ ustalający prawo do świadczenia pielęgnacyjnego, będzie zwracał się do Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej o przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego, na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej, w celu potwierdzenia faktu sprawowania opieki przez osobę ubiegającą się o zasiłek dla opiekuna.

Wywiad przeprowadza się w miejscu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną.


Aktualizację wywiadu przeprowadza się co 6 miesięcy, jeżeli do końca okresu, na który zostało ustalone prawo do zasiłku dla opiekuna, pozostało więcej niż 3 miesiące, oraz w każdej sytuacji, gdy zaistnieją wątpliwości co do faktu sprawowania opieki przez osobę pobierającą zasiłek dla opiekuna.

Wnioskodawca może jednocześnie ubiegać się o objęcie ubezpieczeniem zdrowotnym siebie oraz członków swojej rodziny. Zgodnie z artykułem 67 ustęp 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych osoba podlegająca ubezpieczeniu zdrowotnemu ma obowiązek zgłoszenia do Narodowego Funduszu Zdrowia członków rodziny, jeśli nie podlegają oni ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.    

Wnioskodawca może także ubiegać się o ubezpieczenie emerytalno-rentowe, z tytułu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną w przypadku spełnieniu warunków określonych w ustawie.            

Druki opracowanych wniosków i oświadczeń dostępne są w siedzibie MGOPS w Wąchocku pok. nr 5 oraz na stronie internetowej www.mgopswachock.pl. 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego